Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών των Τ.Κ. Πολυκάρπης και ΑψάλουΑποτέλεσμα εικόνας για ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ-ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.
2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
3) Την αριθμ. 175/2014 απόφαση του Δ.Σ. Αλμωπίας με θέμα “Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας” σύμφωνα με την οποία “Σε περίπτωση που οι ημέρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συμπίπτει να μην είναι εργάσιμες απαγορεύεται η λειτουργία της, που όμως μπορούν να λειτουργήσουν την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη μέρα. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συμπίπτει να είναι Μεγάλη Παρασκευή, η λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει το μεγάλο Σάββατο ”
4) Τις ανάγκες της αγοράς.
                                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Η λειτουργία:
α)  της λαϊκής αγοράς Πολυκάρπης  της  Μεγάλης Παρασκευής  14 Απριλίου   2017, να διενεργηθεί το Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου 2017 σε εφαρμογή της αριθμ. 175/2014 απόφασης του Δ.Σ Αλμωπίας.
β) της λαϊκής αγοράς Αψάλου της Δευτέρας 17 Απριλίου 2017, να διενεργηθεί το Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου 2017, λόγω της αργίας της Δευτέρας του Πάσχα. 
Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των ανωτέρω λαϊκών αγορών ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένες ημερομηνίες.
                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
                                                                                                                                                                                                                                                    ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου