Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Αλμωπίας





 







           
Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 10 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα   19.30΄ (7.30 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
                                       -1-

    

            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ü   
Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο
8η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2017
2ο
Τροποποίηση της υπ'αρίθ. 76/2017 Απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού  αρδευτικής περιόδου έτους 2017, τομέων άρδευσης, αριθμού υδρονομέων ανά τομέα και διάρκεια απασχόλησης
3ο
Έγκριση της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για: «Αγροτική οδοποιία Π.Ε. Πέλλας εντός των ορίων του Δήμου Αλμωπίας», προϋπολογισμού 400.000,00ευρώ– Έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης.
4ο
Επικαιροποίηση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας για την υλοποίηση του υποέργου 4 “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες” στο πλαίσιο της πράξης “Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας”
5ο
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση ΔΕ Αριδαίας»
6ο
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αλμωπίας»
7ο
Επικαιροποίηση της υπ'αρίθ. 215/2015 Απόφασης Δ.Σ. περί ανανέωσης της παραχώρησης της χρήσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των καταστημάτων και της αίθουσας συγκεντρώσεων του οικισμού ΟΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑ Ι στο Δήμο Αλμωπίας
8ο
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΚΠΑ του Δήμου Αλμωπίας
9ο
Αντικατάσταση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αλμωπίας
                   



 -2-







10ο
Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 του ν. 3852/10)
11ο
Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου, κ. Αβραμίκα Στέφανου στην Αθήνα



Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ






ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ














Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου