Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΣΕΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
(Ε.Σ.Ε.Ε.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ


1. Ιδρύεται η Συνομοσπονδία των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων.
2. Η επωνυμία της είναι ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και συντομογραφικά Ε.Σ.Ε.Ε.  Για τις σχέσεις της Συνομοσπονδίας με το εξωτερικό, η επωνυμία της έχει ως εξής: NATIONAL CONFEDERATION OF HELLENIC COMMERCE (E.S.E.E.).
3. Έδρα της Συνομοσπονδίας είναι η Αθήνα.
4. Η ΕΣΕΕ σήμα έχει την παράσταση της κεφαλής του Ερμή και σφραγίδα στρογγυλή με την πλήρη επωνυμία και τη συντομογραφία περιφερειακά και την παράσταση της κεφαλής του Ερμή στο κέντρο.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΙ

1. Η ΕΣΕΕ αποτελεί το ανώτατο όργανο συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των Εμπόρων όλης της χώρας με γενικό σκοπό την κατοχύρωση, διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συμφερόντων τους.
2. Ειδικότερα, η ΕΣΕΕ σκοπεύει:
α. Στη διάδοση της συνδικαλιστικής ιδέας στους εμπόρους, στην οργάνωση και συμμετοχή τους σε σωματεία, στη συνένωση αυτών σε Ομοσπονδίες και στην ένταξη τους στην ΕΣΕΕ.
β. Στην προώθηση και στο συντονισμό της δράσης των μελών της, στην ανάπτυξη της ενότητας και της μαζικότητας του συνδικαλιστικού κινήματος των Εμπόρων.
γ. Στην αναγνώριση και κατοχύρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου, που διαδραματίζει το Εμπόριο στην εν γένει οικονομική ανάπτυξη.
δ. Στη συστηματική και επιστημονική μελέτη των θεμάτων και προβλημάτων του Εμπορίου και στη κατάρτιση προτάσεων προώθησής τους σε όφελος της ανάπτυξης των Εμπορικών Επιχειρήσεων και της Εθνικής Οικονομίας ευρύτερα.
ε. Στην συνεχή προσαρμογή του Ελληνικού Εμπορίου στα εκάστοτε Ευρωπαικά και ευρύτερα οικονομικά δεδομένα (Ευρωπαικές Κοινότητες, Ευρωπαική Ένωση κτλ) και με τη συμμετοχή, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης των μελών της.
στ. Στον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό της εμπορικής δραστηριότητας και με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων άσκησης αυτής.
ζ. Στην κοινωνική, επαγγελματική και ηθική περαιτέρω εξύψωση των Εμπόρων καθώς και στην καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικότητας μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη των σκοπών της η ΕΣΕΕ:
1. Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις συνεταιριστικές οργανώσεις, στους αγροτικούς συλλόγους, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών της και γενικότερα στα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
2. Λαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την συσπείρωση στη δύναμη της όλων των εν Ελλάδι Δευτεροβάθμιων Εμπορικών Οργανώσεων.
3. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και της ενημέρωση όλων των αρμοδίων αρχών σε κάθε θέμα που αφορά στην εμπορική τάξη.
4. Παρακολουθεί τις κυβερνητικές ενέργειες και τα προς ψήφιση νομοσχέδια
Όπου έχουν σχέση με την Εμπορική, φορολογική, αγορανομική, βιομηχανική, γεωργική, εργατική και την εν γένει εμπορική και οικονομική πολιτική της ´ώρας.  Καθορίζει τη θέση της τάξης έναντι αυτών και υποδεικνύει τις, κατά την κρίση της, επιβαλλόμενες, εφαρμόσιμες και αποδοτικές λύσεις.  Πληροφορεί προς τούτο τα μέλη της αλλά και τα μέλη άλλων ομοειδών οργανώσεων τις οποίες, αν κρίνει σκόπιμο, συγκαλεί σε διασκέψεις και συνέδρια τοπικής, περιφερειακής ή και εθνικής κλίμακας για την από κοινού εξέταση των ζητημάτων που απασχολούν την τάξη.
5. Επιδιώκει την εκπροσώπηση και συμμετοχή της εμπορικής τάξης σε συμβούλια, επιτροπές και σε όλες τις εκδηλώσεις της δημόσιας ζωής, που την αφορούν με πρόσωπα πείρας, ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων.
6. Εκδίδει βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, ιδρύει εντευκτήρια, βιβλιοθήκες, ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, δημοσιεύει άρθρα και μελέτες στον οικονομικό ή πολιτικό τύπο, οργανώνει σεμινάρια επιμορφωτικά, εκπαιδευτικά κτλ., οργανώνει διαλέξεις και κοινωνικές εκδηλώσεις και γενικότερα προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την ευρύτερη διάδοση και πληρέστερη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τις θέσεις της στα προβλήματα του εμπορίου και της οικονομίας.
7. Είναι σε επαφή με αντίστοιχες οργανώσεις της χώρας και του εξωτερικού και μπορεί να συνεργάζεται με αυτές σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών τους.
8. Επιδιώκει την ανάπτυξη και πρόοδο του εμπορίου και των ειδικότερων κλάδων αυτού με την επαγγελματική εκπαίδευση στο εσωτερικό και εξωτερικό προσώπων, που προέρχονται από την εμπορική τάξη καθώς και την κατάρτιση συνδικαλιστικών στελεχών υψηλής στάθμης.
9. Αναθέτει σε επιτροπές που συνιστά ή σε πρόσωπα ειδικευμένα με πείρα και γνώσεις που επιλέγει, τη μελέτη των φορολογικών, αγορανομικών, εργατικών και γενικότερα των εμπορικών και οικονομικών θεμάτων, αποβλέποντας στην προαγωγή των σκοπών και επιδιώξεων της εμπορικής τάξης.
10. Επιδιώκει την πιστοδοτική και με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ενίσχυση της εμπορικής τάξης για την ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών και δραστηριοτήτων της.
11. Υποβοηθεί  στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εθνικής ή περιφερειακής εμπορικής πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης με τη χρησιμοποίηση επιτροπών και ειδικευμένων προσώπων.
12. Συμβάλλει στην προβολή και ανάπτυξη του εμπορίου με την οργάνωση γενικών ή ειδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων και τη συμμετοχή σ' αυτές και διευκολύνει, προβάλλει και προωθεί τις εμπορικές θέσεις στο κοινωνικό σύνολο.
13. Οργανώνει και διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την τάξη καθώς και για την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
14. Για την πραγματοποίηση των πιο πάνω επιδιώξεων οργανώνει κατάλληλες υπηρεσίες και γενικότερα προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την υλοποίησή τους.
15. Ενθαρρύνει την ίδρυση παραγωγικών, καταναλωτικών, προμηθευτικών ή πιστωτικών συνεταιρισμών των μελών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

1. Μέλη της ΕΣΕΕ μπορούν να γίνουν οι Δευτεροβάθμιες Εμπορικές Οργανώσεις (Ομοσπονδίες).  Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του Επιτίμου μέλους της ΕΣΕΕ στην πλέον αντιπροσωπευτική Πανελλήνια Οργάνωση Συνταξιούχων του Ασφαλιστικού Οργανισμού των Εμπόρων (νυν Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων, ΤΑΕ) με δικαίωμα λόγου και συμμετοχής, χωρίς ψήφο, με τρείς (3) αντιπροσώπους στις συνεδριάσεις των ΓΣ της ΕΣΕΕ.
2. Προκειμένου Εμπορική Ομοσπονδία να εγγραφεί στην ΕΣΕΕ πρέπει να υποβάλει σχετική έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, η οποία να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο ή απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, υπογεγραμμένο νομίμως, στο οποίο να περιέχεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για υποβολή αίτησης εγγραφής στην ΕΣΕΕ.
β. Κυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού, με τους αριθμούς και τη χρονολογία των δικαστικών αποφάσεων, που ενέκριναν την ίδρυση της Ομοσπονδίας και τις τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού καθώς και τον αριθμό εγγραφής της Ομοσπονδίας στα Βιβλία Σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
γ. Πίνακα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διευθύνσεις τους.
δ. Κατάσταση με την επωνυμία, την έδρα και τον αριθμό μελών κάθε Σωματείου, που ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας.
ε. Ονομαστικές καταστάσεις των ψηφισάντων κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες στα σωματεία-μέλη της, με τις διευθύνσεις τους, τον αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας ή ασφαλιστικού βιβλιαρίου, του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου του Ν. 1712/87 εάν έχει εκδοθεί και τις υπογραφές τους.
στ. Δήλωση, υπογραφόμενη από τους εκπροσώπους της, ότι η Ομοσπονδία δεν ανήκει σε άλλη Συνομοσπονδία.
ζ. Δήλωση, εάν τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας ανήκουν και σε άλλη Ομοσπονδία και εάν ναι ποια έχουν επιλέξει ως Κύρια Ομοσπονδία.
3. Η αίτηση εγγραφής της Ομοσπονδίας συζητείται υποχρεωτικά στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΣΕΕ, οπότε και εξετάζεται εάν συντρέχουν οι προυποθέσεις εγγραφής της.
4. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, η Ομοσπονδία δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.
5. Εάν το ΔΣ της ΕΣΕΕ αποδεχθεί την αίτηση εγγραφής ή το δικαστήριο διατάξει την εγγραφή, η Ομοσπονδία εγγράφεται στο Μητρώο Μελών της ΕΣΕΕ και εκλέγει αντιπροσώπους για τη ΓΣ αυτής.
6. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα (1) μήνα μετά την απόφαση του ΔΣ ή την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης, που διατάσσει την εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Όλες οι Ομοσπονδίες-μέλη της ΕΣΕΕ έχουν τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκτός εάν αναφέρεται άλλως στο παρόν Καταστατικό.
2. Τα μέλη δικαιούνται ιδίως:
α. Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους στις ΓΣ της ΕΣΕΕ, να λαμβάνουν το λόγο για υποβολή προτάσεων ή άσκηση ελέγχου και να ψηφίζουν για τη λήψη αποφάσεων.
β. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης της ΕΣΕΕ.
γ. Να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της ΕΣΕΕ, κατόπιν άδειας του ΔΣ αυτής και να συμμετέχουν στα συγκαλούμενα απο την ΕΣΕΕ συνέδρια, συγκεντρώσεις και συσκέψεις.
δ. Να πληροφορούνται τα σχετικά με την πορεία των υποθέσεων της ΕΣΕΕ και να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των βιβλίων, στοιχείων και εγγράφων της, τηρώντας την επιβαλλόμενη εχεμύθεια.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Οι Ομοσπονδίες της ΕΣΕΕ οφείλουν:
1. Να εναρμονίζουν το περιεχόμενο των Καταστατικών τους με αυτό της ΕΣΕΕ, ιδιαίτερα ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους καθώς και ως προς τον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων τους στη ΓΣ της ΕΣΕΕ.
2. Να τηρούν το Καταστατικό της ΕΣΕΕ.
3. Να συμμετέχουν στις ΓΣ και να υλοποιούν τις αποφάσεις αυτής καθώς και του ΔΣ.
4. Να εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΣΕΕ.
5. Να επιτρέπουν την παρουσία μελών του ΔΣ της ΕΣΕΕ ή εκπροσώπων αυτού στις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΓΣ τους.
6. Να ενημερώνουν την ΕΣΕΕ για κάθε μεταβολή στη Διοίκηση, στους αντιπροσώπους, στη δύναμη και στο καταστατικό αυτών.
7. Να αποστέλλουν στην ΕΣΕΕ τα πεπραγμένα της Διοίκησης τους (Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός), όπως εγκρίνονται από τη ΓΣ αυτών.
8. Να προσκαλούν στις συνεδριάσεις των οργάνων τους, τους αντιπροσώπους τους στη ΓΣ της ΕΣΕΕ, ώστε να υπάρχει αλληλοπληροφόρηση και εκατέρωθεν ενημέρωση.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την ΕΣΕΕ, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών του, αφού προηγουμένως εξοφλήσει όλες τις οφειλές του έως την ημερομηνία αποχώρησης.  Το μέλος, που αποχωρεί, δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα στην περιουσία της ΕΣΕΕ.
2. Αποβολή προσωρινή, για διάστημα έως δύο (2) ετών, η οριστική μέλους από την ΕΣΕΕ γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ, η οποία πρέπει να εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της ΕΣΕΕ.
β. αν το μέλος παύσει να έχει τις προυποθέσεις εγγραφής στην ΕΣΕΕ.
γ. αν το μέλος καθυστερεί για δύο (2) συνεχή έτη την καταβολή της υποχρεωτικής συνδρομής του.
3. Το ΔΣ και η ΓΣ υποχρεούνται ν' ακούσουν το μέλος πριν από τη λήψη της απόφασής τους.
4. Το μέλος που αποβάλλεται δικαιούται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της απόφασης της ΓΣ, να προσφύγει εναντίον της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.  Μέχρι την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης, το μέλος διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι της ΕΣΕΕ.
5. Το μέλος που αποβάλλεται, δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα στην περιουσία της ΕΣΕΕ.
6. Επανεγγραφή μέλους επιτρέπεται, μετά πάροδο δύο (2) ετών ή και νωρίτερα, εφόσον το ΔΣ θεωρεί ότι εξέλιπαν οι λόγοι της αποβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ

ΑΡΘΡΟ 8 : ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα διοίκησης της ΕΣΕΕ είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) των Αντιπροσώπων των Ομοσπονδιών- μελών της
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Το Προεδρείο
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΟ)

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1. Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο της ΕΣΕΕ.  Απαρτίζεται από τους νόμιμα εκλεγμένους Αντιπροσώπους των Ομοσπονδιών-μελών της, οι οποίοι εκλέγονται με το εκάστοτε προβλεπόμενο εκ του νόμου για τις Επαγγελματικές Οργανώσεις εκλογικό σύστημα.  Η θητεία τους είναι τριετής αρχόμενη από της εκλογής του από τη ΓΣ κάθε Ομοσπονδίας.
2. Ο αριθμός των Αντιπροσώπων κάθε Ομοσπονδίας-μέλους, είναι ανάλογος με τον συνολικό αριθμό των φυσικών προσώπων-μελών των Πρωτοβάθμιων σωματείων κάθε Ομοσπονδίας, που ψήφισαν για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία τους.  Στο συνολικό αριθμό δεν προσμετρώνται τα ψηφίσαντα μέλη εκείνων των πρωτοβάθμιων οργανώσεων, οι οποίες ανήκουν μεν στην Ομοσπονδία-μέλος της ΕΣΕΕ, δεν επέλεξαν όμως την συγκεκριμένη Ομοσπονδία για να εκπροσωπηθούν στην ΕΣΕΕ.
3. Μέτρο για ανάδειξη Αντιπροσώπου στην ΓΣ της ΕΣΕΕ είναι ένας (1) Αντιπρόσωπος ανά εξήντα (60) ψηφίσαντες.  Εάν το υπόλοιπο υπερβαίνει το ήμισυ του μέτρου, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος.  Ομοσπονδία-μέλος με αριθμό ψηφισάντων μικρότερο του 30 εκπροσωπείται στη ΓΣ με ένα (1) Αντιπρόσωπο, με δικαίωμα λόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου και χωρίς να υπολογίζεται για τη συγκρότηση της απαρτίας της ΓΣ της ΕΣΕΕ.  Ομοσπονδία- μέλος με αριθμό ψηφισάντων ίσο με το μισό του μέτρου, αντιπροσωπεύεται με έναν Αντιπρόσωπο με πλήρη δικαιώματα.
4. Για την εκλογή αντιπροσώπων κάθε Ομοσπονδίας στην ΕΣΕΕ ψηφίζουν μόνο οι αντιπρόσωποι των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, οι οποίες έχουν επιλέξει την συγκεκριμένη Ομοσπονδία για να εκπροσωπηθούν στην ΕΣΕΕ.  Η ως άνω επιλογή της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης τη δεσμεύει για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων στην ΕΣΕΕ, που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της στις εκλογές της Ομοσπονδίας.
5. Οι Ομοσπονδίες-μέλη υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην ΕΣΕΕ, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, την εκλογή των Αντιπροσώπων τους.
6. Η νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων απαιτεί:
α. Αντίγραφο πρακτικού της ΓΣ που τους εξέλεξε, συντεταγμένο και υπογεγραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή και επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας-μέλους.
β. Αντίγραφο της ονομαστικής κατάστασης των αντιπροσώπων των πρωτοβαθμίων σωματείων της Ομοσπονδίας, οι οποίοι ψήφισαν για την εκλογή Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας προς τη ΓΣ της ΕΣΕΕ, με τις υπογραφές τους, τον αριθμό ταυτότητας ή βιβλιαρίου ασφαλίσεως τον αριθμό εκλογικού βιβλιαρίου και τη διεύθυνσή τους.  Η κατάσταση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας.
γ. Αντίγραφο ονομαστικής κατάστασης των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων σωματείων της Ομοσπονδίας, οι οποίοι ψήφισαν για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, με τις υπογραφές τους, τον αριθμό ταυτότητας ή βιβλιαρίου ασφάλισης, τον αριθμό εκλογικού βιβλιαρίου και τη διεύθυνσή τους.  Η κατάσταση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας.
δ. Πίνακα του συνολικού αριθμού ψηφισάντων στα πρωτοβάθμια σωματεία- μέλη των Ομοσπονδιών, για την ανάδειξη αντιπροσώπων προς αυτές, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας.
ε. Πίνακα των εκλεγμένων Αντιπροσώπων στη ΓΣ της ΕΣΕΕ με ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση και πρωτοβάθμιο σωματείο στο οποίο ανήκει.
7. Οι Ομοσπονδίες της ΕΣΕΕ διατηρούν στα αρχεία τους πλήρη ονομαστική κατάσταση των μελών των σωματείων, τα οποία ψήφισαν για την εκλογή αντιπροσώπων.  Η κατάσταση αυτή, επικυρωμένη από την Εφορευτική Επιτροπή που διεξήγαγε τις αρχαιρεσίες, είναι στην άμεση διάθεση της ΕΣΕΕ οποτεδήποτε ζητηθεί.
8. Ψηφοφορία μέλους ή Αντιπροσώπου με εξουσιοδότηση άλλου, τόσο για την ανάδειξη αντιπροσώπων προς τις Τοπικές Ομοσπονδίες και προς τη ΓΣ της ΕΣΕΕ όσο και στις εργασίες της ΓΣ της ΕΣΕΕ, δεν επιτρέπεται.
9. Προυπόθεση συμμετοχής των αντιπροσώπων στις ψηφοφορίες της ΓΣ της ΕΣΕΕ είναι η οικονομική ενημερότητα των Ομοσπονδιών που εκπροσωπούν.
10. Κάθε μεταβολή των εκλεγμένων αντιπροσώπων, σε οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλεται, πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στην ΕΣΕΕ και οπωσδήποτε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΓΣ αυτής.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΓΣ της ΕΣΕΕ, ως ανώτατο όργανο αυτής, αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο δεν υπάγεται κατά το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Ειδικότερα:
α. Ελέγχει και εποπτεύει όλων των άλλων οργάνων της ΕΣΕΕ.
β. Εκλέγει το ΔΣ, την Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή και ανακαλεί οποτεδήποτε τα όργανα αυτά ή μέλη τους.
γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ, τον ετήσιο οικονομικό ισολογισμό, την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και την απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αυτών.
δ. Εγκρίνει τους ετήσιους προυπολογισμούς εσόδων-εξόδων για κάθε οικονομικό έτος.
ε. Εγκρίνει ή απορρίπτει την περί αποβολής μέλους πράξη του ΔΣ.
στ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.  
ζ. Αποφασίζει για τη διάλυση, συγχώνευση, μεταβολή του σκοπού της ΕΣΕΕ, τη θέση της υπό εκκαθάριση καθώς και για την τύχη της περιουσίας της μετά το πέρας της εκκαθάρισης.
η. Αποφασίζει γενικότερα για τη στρατηγική και τη τακτική στη δράση της ΕΣΕΕ με στόχο την επίλυση των προβλημάτων και την προώθηση των θεμάτων αυτής.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Η ΓΣ - Συνέδριο συνέρχεται τακτικά-υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο έως το τέλος Μαίου στην έδρα της ΕΣΕΕ.  Η ΓΣ συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ, στην οποία ορίζονται και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
2. Εκτάκτως, η ΓΣ συγκαλείται όταν κριθεί αναγκαίο από το ΔΣ ή ζητηθεί απο το 1/4 των Αντιπροσώπων των Ομοσπονδιών με γραπτή αίτηση, που απευθύνεται στο ΔΣ και περιέχει τα προς συζήτηση θέματα.  Το Προεδρείο του ΔΣ υποχρεούται, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της αίτησης, να συγκαλέσει το ΔΣ για να αποφασίσει επ' αυτής.  Εάν η αίτηση δεν εισακουσθεί, οι Αντιπρόσωποι που την υπέβαλλαν δικαιούνται να προσφύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και να ζητήσουν να τους εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη ΓΣ.
3. Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε ΓΣ της ΕΣΕΕ υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, περιέχει τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο, χώρο, ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της, αποστέλλεται δε ταχυδρομικώς τόσο στην έδρα των Ομοσπονδιών όσο και στους Αντιπροσώπους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής της.  Το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει την κατ' άλλο τρόπο γνωστοποίηση της σύγκλησης της ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρών αριθμός αντιπροσώπων ίσος προς το 1/2 του συνόλου των Αντιπροσώπων των Ομοσπονδιών, που είναι οικονομικά ενήμερες.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση καλείται αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική ΓΣ στον αυτό τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/4 των Αντιπροσώπων των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.  Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία, η ΓΣ συνέρχεται αυτοδικαίως την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε για την επίτευξη απαρτίας αρκεί οιοσδήποτε αριθμός Αντιπροσώπων των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.
3. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό και το Νόμο.
4. Για τη λήψη απόφασης για αλλαγή του σκοπού, τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση της Συνομοσπονδίας απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του 1/2 των Αντιπροσώπων των ταμειακώς τακτοποιημένων Ομοσπονδιών και πλειοψηφία 3/4 αυτής της απαρτίας.
5. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση και απόφαση για θέμα εκτός Η.Δ.
6. Οι ψηφοφορίες διακρίνονται σε φανερές και μυστικές.  Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των Αντιπροσώπων, ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
7. Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικώς μυστική όταν αναφέρεται:
α. Σε εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Εφορευτικής Επιτροπής.
β. Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση.
γ. Στο Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό.
δ. Σε περίπτωση ανάκλησης μέλους του ΔΣ ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή εκπροσώπου ή Αντιπροσώπου της Συνομοσπονδίας.
ε. Σε περίπτωση αποβολής Ομοσπονδίας-μέλους ή διάλυσης της Συνομοσπονδίας.
στ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, που απαιτείται από το νόμο ή ζητείται από το 1/4 των παρόντων αντιπροσώπων.
8. Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια, με την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής ή του Προεδρείου, αν πρόκειται για εκλογή Εφορευτικής.  Τα ψηφοδέλτια είναι έγκυρα, εφόσον δεν παραβιάζουν, κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής, την αρχή της μυστικότητας της ψηφοφορίας.
9. Κατά των αποφάσεων της ΓΣ ασκείται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη τους, αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  Η αγωγή ασκείται από τρεις (3) τουλάχιστον Ομοσπονδίες οικονομικώς ενήμερες κατά την ημερομηνία της συζήτησης.
10. Έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοσή της.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη ΓΣ προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ και σε περίπτωση κωλύματός του, ο νόμιμος αναπληρωτής του.  Πρώτο θέμα της Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ψηφολέκτη αυτής, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Εάν, μετά από δύο επαναληπτικές ψηφοφορίες, κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία εκλέγεται ο σχετικώς πλειοψηφίσας.
2. Το Προεδρείο λειτουργεί συλλογικά και οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
3. Ο Πρόεδρος της ΓΣ, με την βοήθεια του Αντιπροέδρου, των λοιπών μελών του Προεδρείου και του προσωπικού της ΕΣΕΕ, το οποίο θέτει στην διάθεση του κάθε στοιχείο αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, διευθύνει το όλο έργο της Συνέλευσης, φροντίζει για την τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίδει τον λόγο και τον αφαιρεί σε περίπτωση εκτροπής του ομιλούντος, επιβλέπει την τήρηση των πρακτικών και γενικώς επιμελείται της άψογης διεξαγωγής των εργασιών της ΓΣ.
4. Τα πρακτικά της ΓΣ καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΓΣ.
5. Ο Αντιπρόεδρος υποβοηθεί και αναπληρώνει τον Πρόεδρο της ΓΣ στις αρμοδιότητες αυτού.
6. Ο Γραμματέας επιμελείται τη σύνταξη και καθαρογραφή των πρακτικών.
7. Ο Ψηφολέκτης επιμελείται των πάσης φύσεως ψηφοφοριών, εκτός των εκλογών οργάνων.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ)

ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΚΛΟΓΗ

1. Το ΔΣ αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη ΓΣ με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία, που αρχίζει από την ημέρα εκλογής του.
2. Με απόφαση του ΔΣ απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου μέλους του σε πρόσωπα εγνωσμένης αξίας και κύρους στον Εμπορικό συνδικαλισμό.  Ο τίτλος παρέχει δικαίωμα λόγου και συμμετοχής στις συνεδριάσεις του ΔΣ.
3. Οι έδρες του ΔΣ κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
4. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του ΔΣ, αυξημένο κατά μια μονάδα.  Το πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο.  Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο ΔΣ όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
5. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία (1) έδρα στο ΔΣ.
6. Συνδυασμός, με αριθμό υποψηφίων μικρότερο από τις έδρες που του αντιστοιχούν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.  Η σειρά εκλογής καθορίζεται από τους σταυρούς προτίμησης, που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος.
7. Έδρες που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται ανά μία, κατά σειρά μεγέθους υπολοίπων, στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό του εκλογικού μέτρου, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
8. Συνδυασμός, που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.  Ως συνδυασμοί, θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος προς το ήμισυ των εδρών του ΔΣ.
9. Οι έδρες, που κατά την κατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή υποψηφίους, που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
10. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν περισσότεροι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί, κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί.
11. Αν ο αριθμός των μελών του ΔΣ μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το ΔΣ συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών.  Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του ΔΣ χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβαίνει τον αριθμό των τακτικών συνέρχεται η Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ ή του αναπληρωτή του που γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκληση με θέμα την εκλογή ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ

1. Εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή τους, τα μέλη του ΔΣ συνέρχονται, με πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού, σε ειδική συνεδρίαση για να συγκροτηθούν σε σώμα με την εκλογή, δια μυστικής ψηφοφορίας, Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Οικονομικού Επόπτη, Α΄, Β΄ και Γ΄ Αντιπροέδρων, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και Αναπληρωτή Οικονομικού Επόπτη.  Τα πρόσωπα αυτά απαρτίζουν το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας.
2. Για την εκλογή των μελών του Προεδρείου γίνεται μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΔΣ.  Εκλέγονται διαδοχικά ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Οικονομικός Επόπτης, οι Α΄, Β΄ και Γ΄ Αντιπρόεδροι, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Οικονομικός Επόπτης.  Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία για ένα ή περισσότερα αξιώματα, επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των δύο πλειοψηφήσαντων, οπότε εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.  Αν υπάρξει και νέα ισοψηφία, γίνεται κλήρωση.
3. Οι ιδιότητες του Προέδρου, των αντιπροέδρων, του γενικού γραμματέα, του οικονομικού επόπτη και των αναπληρωτών αυτών δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού.
4. To ΔΣ και το Προεδρείο βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη τους και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τους Νόμους και τις αρχές καλής πίστεως.  Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις, που λήφθηκαν χωρίς να είναι παρόντα ή διαφώνησαν και η διαφωνία τους καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τακτικά μεν κάθε τρεις (3) μήνες, έκτακτα δε όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Η πρόσκληση για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται εγγράφως και περιέχει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης, αποστέλλεται δε προς τα μέλη του ΔΣ δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
8. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματος, ύστερα από απόφαση του ΔΣ αφού προηγουμένως το ΔΣ καλέσει σε ακρόαση το μέλος ή του ζητήσει έγγραφες εξηγήσεις.
9. Αν ο αριθμός των μελών του ΔΣ μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνεται από αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών.
10. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί και δεν είναι δυνατή η συγκρότηση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών να υπερβαίνει τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αναπληρωτή του που γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο, με θέμα την εκλογή νέου ΔΣ.
11. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης, ανάκλησης, συνεχούς κωλύματος μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο σε αντικατάστασή του.
12. Τα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου ή προμήθειας.  Στα μέλη του ΔΣ μπορεί να καταβάλλονται έξοδα για την εκτέλεση ορισμένων αποστολών.
13. Στην αρχή της συνεδρίασης επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίασης.
14. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ καταχωρίζονται στο βιβλίο συνεδριάσεων του ΔΣ και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την ΕΣΕΕ, εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων των ΓΣ από εκλεγμένα όργανα και επιτροπές της ΕΣΕΕ, διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της, προασπίζει τα συμφέροντα της και γενικώς διευθύνει τις υποθέσεις της, εκτός από τα θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΣ.
2. Ειδικότερα:
α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
β. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη απόφασης τα θέματα αρμοδιότητάς της.
γ. Συντάσσει τον απολογισμό και προυπολογισμό και εισηγείται την έγκρισή τους στην Γενική Συνέλευση, στην οποία και λογοδοτεί για κάθε ενέργεια ή παράλειψή του.
δ. Εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή μελών, υποβάλλει για έγκριση την αποβολή τους στη ΓΣ, συντάσσει και τηρεί μητρώα μελών.
ε. Υποδεικνύει τους εκπροσώπους της ΕΣΕΕ στις διάφορες επιτροπές που συγκροτούνται από την Πολιτεία για τη μελέτη οικονομικών, εμπορικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων ζητημάτων, σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.
στ. Αποφασίζει την οργάνωση ή συμμετοχή της ΕΣΕΕ σε διάφορες εκδηλώσεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
ζ. Καταρτίζει ειδικές Επιτροπές, υπηρεσίες και τμήματα και αναθέτει σε ειδικούς τη μελέτη τόσο των προβλημάτων της τάξης όσο και γενικότερων θεμάτων, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κ.λ.π.
η. Προσλαμβάνει και απολύει κατά την κρίση του το έμμισθο προσωπικό καθώς και τους νομικούς ή άλλους επιστημονικούς συμβούλους και αποφασίζει για κάθε δαπάνη σύμφωνα με τον προυπολογισμό.
θ. Αποφασίζει την μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, με απόφαση οποτεδήποτε ανακλητή, στο Προεδρείο.
ι. Παίρνει αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις. συνέδρια, συγκεντρώσεις, διαλέξεις, κ.λ.π.
ια. Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων της ΕΣΕΕ, για την απόκρουση αγωγών στρεφομένων κατ' αυτής, καθώς και για την άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή παραίτηση από αυτό.

Γ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17 : ΜΕΛΗ

1. Το Προεδρείο της ΕΣΕΕ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τον Γεν. Γραμματέα, τον Οικονομικό Επόπτη και τους αναπληρωτές τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος.
2. Στο Προεδρείο, μπορεί να μεταβιβάζονται ορισμένες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφασή του, ελεύθερα ανακλητή.  Των συνεδριάσεων του Προεδρείου τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΕΣΕΕ.
3. Το Προεδρείο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το δίμηνο, έκτακτα δε όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι περί ΔΣ διατάξεις του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 18 : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την ΕΣΕΕ δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε Αρχής και έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Γενικής Συνέλευσης, προσωρινά μέχρι εκλογής Προέδρου αυτής, επιβλέπει για την ακριβή εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου προίσταται και υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα εκτός από τις προσκλήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τις οποίες μπορεί να υπογράφει και μόνος του.  Δέχεται και κοινοποιεί τις αγωγές και τα δικόγραφα, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, εκπροσωπεί την ΕΣΕΕ σε κάθε δίκη, διορίζοντας τους πληρεξούσιους δικηγόρους.  Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών, μόνος του δε συμβάσεις βάσει αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνελεύσεως, παρακολουθεί και ελέγχει τα υπηρεσιακά όργανα αυτής, και γενικώς ενεργεί ό,τι επιβάλλεται για την κανονική και εύρυθμη λειτουργία της ΕΣΕΕ.
2. Με απόφαση του ΔΣ απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου της ΕΣΕΕ σε πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και προσφοράς στην εμπορική τάξη.

ΑΡΘΡΟ 19 : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

1. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστούν κατά σειρά προτεραιότητας οι Α¢, Β¢, Γ¢ Αντιπρόεδροι.
2. Για τον καταμερισμό των εργασιών της ΕΣΕΕ μπορεί, με απόφαση του ΔΣ που είναι ελεύθερα ανακλητή, να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα του Προέδρου στους Αντιπροέδρους, οι οποίοι και φέρουν το κύριο βάρος της βοήθειας προς τον Πρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 20 : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της ΕΣΕΕ έχοντας την γενική εποπτεία και διεύθυνση των γραφείων και του προσωπικού αυτής.  Επιμελείται έχοντας την ευθύνη τήρησης, φύλαξης και διακίνησης του αρχείου, του πρωτοκόλλου, της αλληλογραφίας, των υποχρεωτικών και προαιρετικών βιβλίων, των πρακτικών των συλλογικών οργάνων καθώς και των λοιπών εγγράφων και εντύπων.  Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα και συνεργάζεται μαζί του στη μελέτη, διαχείριση και αντιμετώπιση των υποθέσεων της ΕΣΕΕ καθώς και στη σύνταξη της έκθεσης για την δράση της Διοίκησης, την οποία θέτει υπό την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια φέρει στη Γενική Συνέλευση.  Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τα χρέη του ασκεί ο Αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

1. Ο Οικονομικός Επόπτης είναι υπεύθυνος έναντι της ΕΣΕΕ για τη χρηματική διαχείριση της περιουσίας της και έχει την ευθύνη διαφύλαξής της.
2. Φροντίζει και επιβλέπει για την καλή λειτουργία των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, την κανονική τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, υπογράφει τα γραμμάτια εισπράξεως και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο του ΔΣ τα εντάλματα πληρωμής και γενικά ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο.  Μεριμνά για την έντοκη κατάθεση σε τράπεζα στο όνομα της ΕΣΕΕ των εσόδων της, εκτός των αναγκαίων ¸ρηματικών ποσών που κρατάει για την αντιμετώπιση τρεχόντων εξόδων.  Υποβάλλει κάθε τρεις μήνες στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση εσόδων-εξόδων με συνοπτική έκθεση επί της οικονομικής κατάστασης της ΕΣΕΕ.  Φροντίζει μαζί με τον Πρόεδρο για την σύνταξη του προυπολογισμού και απολογισμού κάθε χρόνου.  Παρακολουθεί την ταμιακή ενημέρωση των μελών, υποβάλλει κάθε τέλος του χρόνου πίνακα των μελών που καθυστερούν την συνδρομή τους.  Τηρεί τα βιβλία ταμείου και περιουσίας στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της ΕΣΕΕ.  Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των αποδείξεων, των γραμματίων εισπράξεως και των ενταλμάτων πληρωμής χρημάτων, χρεωγράφων κ.λ.π.  Η ανάληψη χρημάτων από Τράπεζα γίνεται με επιταγή, η οποία φέρει δύο (2) υπογραφές, του Προέδρου και του Οικονομικού Επόπτη ή των νομίμων αναπληρωτών τους.  Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, χρέη Οικονομικού Επόπτη ασκεί ο Αναπληρωτής του.

Δ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 22

1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης, αναφερόμενος σε όλα τα έσοδα, τις πηγές τους καθώς και στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή.  Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι πενταμελής με ισάριθμους αναπληρωτές.  Αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη.  Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο με το ίδιο εκλογικό σύστημα και με θητεία που συμπίπτει με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Μόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώμα με πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου.  Τηρεί ιδιαίτερα πρακτικά, δεν ασκεί διοίκηση αλλά εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικής φύσεως πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν αυτές είναι σύμφωνες με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.  Μπορεί να προβαίνει σε υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της ΕΣΕΕ για κάθε περίοδο.  Συγκαλείται μια φορά τουλάχιστον τον χρόνο και ένα μήνα τουλάχιστον προ της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο αυτής, προκειμένου να συντάξει την έκθεση της επί της οικονομικής διαχείρισης.  Στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής τίθενται όλα τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και όλα τα διπλότυπα είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών, τα σχετικά πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, το Μητρώο ως και κάθε άλλο στοιχείο που τυχόν θα ζητηθεί.
4. Ο έλεγχος των βιβλίων γίνεται στα γραφεία της ΕΣΕΕ.  Η μεταφορά τους σε άλλο τόπο απαγορεύεται.  Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενο από την Ελεγκτική Επιτροπή, είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.  Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται εκτάκτως όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή τρία από τα μέλη της ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ.  Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα.  Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής τη συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.  Αν ο Πρόεδρος δεν τη συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από τα μέλη της που έχουν κάνει την αίτηση ή το ΔΣ.  Η έκθεση που συντάσσεται από την Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και διαβάζεται στην Συνέλευση.
5. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει περισσότερο από δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
6. Τα επιλαχόντα μέλη κάθε συνδυασμού της Ελεγκτικής Επιτροπής αντικαθιστούν τα τακτικά σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή θανάτου.

ΑΡΘΡΟ 23 : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Με απόφαση του ΔΣ, κατόπιν πρότασης του Προεδρείου προσλαμβάνεται Γενικός Διευθυντής των υπηρεσιών της ΕΣΕΕ.
2. Ο Γενικός Διευθυντής είναι επιστήμονας, ο οποίος προίσταται του λοιπού προσωπικού της ΕΣΕΕ και διευθύνει τις υπηρεσίες αυτής.  Επιλαμβάνεται οιουδήποτε εμφανιζομένου θέματος, το οποίο φέρνει σε γνώση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και εκτελεί τις εντολές τους.  Παρακολουθεί τα θέματα που απασχολούν την ΕΣΕΕ, φροντίζει για την επιτυχή εκτέλεσή των, σχετικών με τα θέματα αυτά, αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τα Διοικητικά όργανά της.  Επιμελείται της καλής λειτουργίας των γραφείων της ΕΣΕΕ και προβαίνει στις αναγκαίες προς τούτο εισηγήσεις προς το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο.  Μπορεί να παρίσταται, χωρίς ψήφο, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προεδρείου και των Γενικών Συνελεύσεων.  Μπορεί να του ανατεθεί από το Προεδρείο η εισήγηση ορισμένων θεμάτων.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ελεύθερα ανακλητή, μπορεί να του ανατεθεί η παράσταση ενώπιον Δημόσιας Αρχής και φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου για ορισμένες υποθέσεις της ΕΣΕΕ, καθώς και η υπογραφή εγγράφων τρέχουσας φύσεως.  Τον Διευθυντή, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει άλλο πρόσωπο από το προσωπικό της ΕΣΕΕ, που ορίζεται από το Προεδρείο του ΔΣ.
3. Με απόφαση του Προεδρείου συγκροτείται επιστημονικό Συμβούλιο, του οποίου προίσταται ο Γενικός Διευθυντής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΘΡΟ 24 : ΠΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1. Πόροι της ΕΣΕΕ είναι:
α. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες υποχρεωτικές συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων ρυθμίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΕΕ.
β. Οι προαιρετικές και οι έκτακτες εισφορές των μελών.
γ. Τα εισοδήματα από την περιουσία της.
δ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και διάφορες εκδηλώσεις και εορτές.  Δεν επιτρέπεται αποδοχή ανωνύμων δωρεών.
ε. Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα περιέρχεται στο ταμείο της ΕΣΕΕ.
2. Η είσπραξη των κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη των πρωτοβαθμίων οργανώσεων καθώς και η απόδοση αυτών στις δικαιούχες οργανώσεις μπορεί να γίνεται, ύστερα από απόφαση της ΓΣ της ΕΣΕΕ, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη, μετά σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων των οργανισμών αυτών.
3. Οι Ομοσπονδίες υποχρεούνται, εντός μηνός από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τους, να αποστείλουν στην ΕΣΕΕ φωτοαντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού ή ταμειακού απολογισμού τους και να εμβάσουν στην ΕΣΕΕ τα αναλογούντα σ' αυτήν ¸ρηματικά ποσά.
4. Οι πόροι της ΕΣΕΕ εγγράφονται στους ετήσιους προυπολογισμούς της.
5. Κάθε διαχειριστική περίοδος- χρήση αντιστοιχεί σε ένα (1) ημερολογιακό έτος.
6. Αγοραπωλησία ή εμπράγματη επιβάρυνση ακινήτου γίνεται με απόφαση του ΔΣ.
7. Το ΔΣ ανακηρύσσει μεγάλους δωρητές, δωρητές και ευεργέτες τα ονόματα και οι εικόνες των οποίων αναρτώνται σε ειδικό σημείο των γραφείων της ΕΣΕΕ, όσους προσφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά για τους σκοπούς της.

ΑΡΘΡΟ 25 : ΒΙΒΛΙΑ

Για την άρτια και σύννομη διαχείριση και διαφάνεια στη λειτουργία της ΕΣΕΕ, τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται, αριθμούνται και θεωρούνται από το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της ΕΣΕΕ.
1. Βιβλίο Μητρώου Μελών: Σ' αυτό αναγράφονται η επωνυμία και η έδρα των Ομοσπονδιών-μελών, ο αριθμός και η χρονολογία των δικαστικών αποφάσεων έγκρισης και τροποποίησης των καταστατικών τους, οι χρονολογίες εγγραφής και τυχόν αποβολής από την ΕΣΕΕ, ο αριθμός και οι επωνυμίες των μελών τους καθώς και ο αριθμός των μελών των πρωτοβαθμίων Σωματείων, που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές.
2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία (ημερολόγια, βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές, καθολικό, αναλυτικό καθολικό ή καρτέλες) και λοιπά βοηθητικά βιβλία.
6. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας της ΕΣΕΕ.
7. Κάθε άλλο βιβλίο, που απαιτείται, κατά την κρίση του ΔΣ ή από διάταξη νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26 : ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Οι εκλογές όλων των οργάνων της ΕΣΕΕ γίνονται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση πριν από κάθε εκλογή οργάνων της ΕΣΕΕ.  Η κατανομή των εδρών γίνεται κατά τον τρόπο που κατανέμονται οι έδρες του ΔΣ αυτής.  Για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής εφαρμόζονται αναλόγως η διαδικασία και οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η ιδιότητα μέλους του ΔΣ ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο με την ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής.
4. Στην Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει δικαστής που ορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 20 του αρ. 7 του Ν. 1712/87.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ αντίγραφο μητρώου μελών βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία την γνησιότητα του οποίου και ελέγχει.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει ώστε οι εκλογές να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και αποφασίζει προσωρινά πάνω σε κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει η ένσταση που υποβάλλεται.
7. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων τα οποία και υπογράφει.  Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας της ΕΣΕΕ και αντίγραφο τους φυλάσσεται στα αρχεία της.

ΑΡΘΡΟ 27 : ΕΚΛΟΓΕΣ

1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής ή της Εφορευτικής Επιτροπής, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας προς την ΕΣΕΕ μέχρι και την πέμπτη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, που θα έχει σαν θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή οργάνων.
2. Την τέταρτη ημέρα, πριν από την πρώτη Συνέλευση, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΕΣΕΕ προβαίνουν στην ανακήρυξη των υποψηφίων που έχουν, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, τα προσόντα και αναρτάται κατάλογος των υποψηφίων αυτών στα γραφεία της.
3. Εκλογείς και υποψήφιοι μπορούν να είναι οι αντιπρόσωποι των μελών, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις προς την ΕΣΕΕ ταμιακές υποχρεώσεις τους και του προηγούμενου των εκλογών εξαμήνου.
4. Η εκλογή γίνεται με το σύστημα που κάθε φορά ισχύει για τις Επαγγελματικές Οργανώσεις με μυστική και δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.
5. Οι ημερομηνίες και οι ώρες της ψηφοφορίας καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί προκηρύξεως εκλογών.
6. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και της αστυνομικής ταυτότητας ή του βιβλιαρίου ασθενείας ή του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του αντιπροσώπου του μέλους.
7. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει τόσους σταυρούς, όσος είναι ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής.
8. Οι ψηφοφόροι ρίχνουν τα ψηφοδέλτιά τους μέσα σε σφραγισμένες ψηφοδόχους και εκλέγουν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.  Για κάθε κατηγορία εκλεγομένων υπάρχει ξεχωριστή ψηφοδόχος.
9. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 28 : ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

1. Η ΕΣΕΕ διαλύεται:
α. Όταν ο αριθμός των μελών της μειωθεί κάτω των οκτώ (8).
β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο Νόμος.
γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά προς τον σκοπό αυτόν, κατά την οποία απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Μετά τη διάλυση η ΕΣΕΕ τελεί υπό εκκαθάριση, η οποία διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μετά το πέρας του έργου του υποβάλλει έκθεση στην Συνέλευση.  Η περιουσία της ΕΣΕΕ διατίθεται κατά τη κρίση της Γενικής Συνέλευσης και σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 29 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται με βάση το νόμο 1712/87, όπως ισχύει, τον Αστικό Κώδικα και τον Εισαγωγικό αυτού νόμο καθώς και τους κανόνες της καλής πίστεως, των συναλλακτικών ηθών και εθίμων, η δε ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος, σε περίπτωση αμφιβολίας ή ασάφειας, απόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 30

Το παρόν καταστατικό αποτελείται απο 30 άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα απο τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των ιδρυτικών Ομοσπονδιών, που συνήλθαν για τον σκοπό αυτό στην Αθήνα σήμερα, 16η Φεβρουαρίου 1994 και εξουσιοδοτήθηκε η προσωρινή Διοίκηση να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη δικαστική αναγνώριση της Συνομοσπονδίας.

--------------------

Αριθμός κατάθεσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών 542/1994.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more