Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Yποβολής αιτήσεων για την “ΦΡΟΝΤΙΔΑ”

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από γυναίκες του Δήμου για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε δομές Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη
«Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ».
 

Μετά την υποβολή προτάσεων και την έγκριση συνέχισης λειτουργίας εννέα Δομών (πέντε Παιδικών Σταθμών και τεσσάρων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) του Δήμου Αριστοτέλη, ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων, μετά από Πρόσκληση του ενδιάμεσου φορά που είναι η  Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  Α.Ε.  (Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.).

Η Πρόσκληση αφορά τις Γυναίκες, που είναι:
q  μητέρες  νηπίων  και παιδιών 
q   μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία,
q  και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας (Παιδικός Σταθμός, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ), ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.
    Για τους άνδρες, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις μητέρες και επιπλέον η δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας (όπου απαιτείται).

Οι γυναίκες οφείλουν να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
β)  να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης),ή
γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., ή
δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και  β’  βαθμού), οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο στον δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αρναίας.
Η πράξη υλοποιείται μέσα από κύκλο Πρόσκλησης ετήσιας διάρκειας, που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος διάρκειας 11 μηνών  και θα υλοποιηθεί μέχρι την  31/08/2014 .
Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες  οφείλουν να καταθέσουν  Αίτηση Συμμετοχής-Δήλωση.
Σε ό,τι αφορά το Δήμο Αριστοτέλη, οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να εγγράψουν  τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη      «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» :
q  Παιδικούς Σταθμούς Ιερισσού , Μ.Παναγίας , Παλαιοχωρίου, Ν. Ρόδων και Στανού, για νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων την 30/09/2013, μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
q  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), Ιερισσού , Μ.Παναγίας, Αρναίας και Στρατωνίου  για παιδιά από 6 έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Στην «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4) εναλλακτικών επιλογών Σταθμών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η Παρασκευή 2/8/2013 και ώρα 14:00 μ.μ. βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).
Στις γυναίκες που θα επιλεγούν (ωφελούμενες) θα προσφέρονται θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους, από τις προαναφερόμενες Δομές. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες θα γίνεται μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την E.E.T.A.A. Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να προμηθευτούν έντυπα  «Αίτησης συμμετοχής–Δήλωσης» στα κατά τόπους  κτίρια των ανωτέρω  δομών παιδικών σταθμών και Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Αριστοτέλη, καθώς και στα Γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ», στην Αρναία (τηλ. επικ. 23720 22988),  και να ενημερωθούν  για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση και τον τρόπο αποστολής της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more