Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

Σημαντικά έργα στον Δήμο Νέας ΠροποντίδαςΣημαντικά έργα θα κατασκευαστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα στον Δήμο Νέας Προποντίδας. Δείτε τα παρακάτω:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Αριθμός Πρωτ:  23519 / 2016Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ
-------------------------------------------------------

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας

Προκηρύσσει

Πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου

«ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ»

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι  73.500,00  , με την δαπάνη εργασιών να είναι 42.946,65€,    με τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 7.730,40 €, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 7.601,56 €, αναθεώρηση 995,58 €, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%) 14.225,80€

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.3669/08, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). & του άρθρου 29 του Ν. 3669/08.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).   

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Το έργο αφορά στις εργασίες που απαιτούνται για την σύνδεση του συνόλου των Δημοτικών κτιρίων (Κοινοτικά καταστήματα, σχολεία, κ.α.) με τα νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, των οποίων η κατασκευή τελείωσε προσφάτως
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 6 (έξι) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η υποβολή των φακέλων προσφοράς θα γίνει με κατάθεσή τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη στις 23/8/2016 και ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών τη 10.00π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στα Ν. Μουδανιά.

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Οικονομική Επιτροπή.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1.        Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β.         Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.         Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.         Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3.         Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4.         Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της αναλυτικής Διακήρυξης και του Π.Δ. 171/87, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν.4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, ορίζεται σε  1.185,48 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της Διακήρυξης) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης και των επαναληπτικών της (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του ΚΔΕ και άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  22/3/2017.
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση, καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας που βρίσκονται στα Νέα Μουδανιά  (οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ.63200) μέχρι και την   18/8/2016 ημέρα Πέμπτη με καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε τριάντα (30) €.

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 23733 50239, φαξ 23730 65792) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ν. Μουδανιά, 20/7/2016
Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας

                                                                               
                                                                                     Εμμανουήλ Καρράς


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Αριθμός Πρωτ: 23465  / 2016Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ
-------------------------------------------------------

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας

Προκηρύσσει

Πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ»

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι  73.600,00  , με την δαπάνη εργασιών να είναι 43.629,80€,    με τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 7.853,36 €, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 7.722,47 €, αναθεώρηση 149,20 €, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%) 14.245,16€

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.3669/08, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). & του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 .

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).   

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Το έργο αφορά στις εργασίες που απαιτούνται για την σύνδεση του συνόλου των Δημοτικών κτιρίων (Κοινοτικά καταστήματα, σχολεία, κ.α.) με τα νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, των οποίων η κατασκευή τελείωσε προσφάτως
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 6 (έξι) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η υποβολή των φακέλων προσφοράς θα γίνει με κατάθεσή τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη στις 9/8/2016 και ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών τη 10.00π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στα Ν. Μουδανιά.

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Οικονομική Επιτροπή.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1.        Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  
β.         Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.         Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.         Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3.         Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4.         Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της αναλυτικής Διακήρυξης και του Π.Δ. 171/87, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν.4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, ορίζεται σε  1.187,10 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της Διακήρυξης) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης και των επαναληπτικών της (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του ΚΔΕ και άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  8/3/2017.
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση, καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας που βρίσκονται στα Νέα Μουδανιά  (οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ.63200) μέχρι και την   4/8/2016 ημέρα Πέμπτη με καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε τριάντα (30) €.

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 23733 50239, φαξ 23730 65792) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ν. Μουδανιά, 20/7/2016
Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας

                                                                               
                                                                                     Εμμανουήλ Καρράς


�                                 
                                                                                     Εμμανουήλ Καρράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more