Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018

Παράταση πληρωμής βοσκοτόπων από τους κτηνοτρόφους.
Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνεται ότι δόθηκε χρονική παράταση, έως τις 15-02-2018, στους κτηνοτρόφους, για την πληρωμή των βοσκοτόπων που τους κατανεμήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2016 και 2017. Συνεπώς οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να εξοφλήσουν έγκαιρα τις οφειλές τους σχετικά με τους βοσκότοπους και σε περίπτωση που δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά, να απευθυνθούν στους Δήμους, ή στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας. Για τους κτηνοτρόφους που δεν θα εξοφλήσουν τις οφειλές τους για τους βοσκότοπους, εντός της παραπάνω προθεσμίας, τότε, οι οφειλές αυτές θα βεβαιώνονται στην Εφορία. Εντός της ίδιας προθεσμίας οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται επίσης να προσκομίσουν και το αποδεικτικό της κατάθεσης (της τράπεζας, ή μέσω e-banking) στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας (γραφεία Έδεσσας, Αριδαίας και Γιαννιτσών).

Συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2056/ 140051/ 29-12-2017 Υ.Α. ( ΦΕΚ 4642-Β- 29-12-2017) που αφορά τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1332/ 93570/ 23-08-2016 Υ.Α. ( ΦΕΚ 2848- Β- 7-9-2016) «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» απόφασης του Υπ.Α.Α.Τ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την εν λόγω τροποποίηση προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017 καταβάλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Στη περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφέρειας προχωρά στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου, ο οποίος συνοδεύεται από περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης Οφειλής και τον αποστέλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α’ 90), όπως ισχύει».
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κτηνοτρόφοι να μεριμνήσουν για την έγκαιρη καταβολή του μισθώματος των βοσκήσιμων γαιών που τους έχει κατανεμηθεί για τα έτη 2016 και 2017, στον λογαριασμό που τους έχει γνωστοποιηθεί από τους οικείους Δήμους, το αργότερο έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας [στα γραφεία Έδεσσας (τηλ. 2381351217), Αριδαίας (τηλ. 2384021330) και Γιαννιτσών (τηλ. 2381352318)] και στους οικείους Δήμους.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ
 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more