Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Πρόσκληση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας


Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00΄ (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
  
Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο
5η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
2ο
Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
3ο
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
4ο
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016
5ο
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄  τριμήνου του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2016
6ο
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄  τριμήνου του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2018
7ο
Ανάληψη οφειλών της Αν.Ε.Θ. ΑΕ από τον Δήμο Αλμωπίας κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στην ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν.4483/2017.  
8ο
Τροποποίηση της με αρίθ. 70/2018 απόφασης Δ.Σ. περί  “αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Αλμωπίας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΩΝ ΙΙ»  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες”
9ο
Επικαιροποίηση της με αρ. 51/2018 απόφασης ΔΣ: Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην ΤΚ Προμάχων» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.
10ο
Τροποποίηση της με αρ. 219/2017 απόφασης του ΔΣ:  Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αριδαίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.
11ο
12ο
Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση οδού στην τκ Προμάχων και στον οικισμό Κορυφής της τκ Σαρακηνών» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.
13ο
Κατάργηση επαγγελματικής άδειας πωλητή πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου, βάσει της με αριθ. πρωτ.  8313/17-4-2018 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας.
14ο
Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας
15ο
Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικής άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας
16ο
Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικών αδειών πλανόδιων καντινών του Δήμου Αλμωπίας
17ο
2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α. έτους 2018
18ο
Παράταση μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται το ΚΕΠ Εξαπλατάνου
19ο
Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ. του ΚΕΚΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more