Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

Ερώτηση Με Αίτημα Γραπτής Απάντησης Προς Την Επιτροπή Με Θέμα Την Εξέταση Οικονομικών Κινήτρων Προς Κτηνοτρόφους Για Την Εγκατάλειψη Του Αιγοπροβατοτροφικού Κλάδου


MaxthonSnap20190207222704.png

Ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός, Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Πατριωτικής Ριζοσπαστικής Ένωσης (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) υπέβαλε ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 130 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την εξέταση οικονομικών κινήτρων προς κτηνοτρόφους για την εγκατάλειψη του αιγοπροβατοτροφικού κλάδου. Ακολουθεί το κείμενο της εν λόγω ερώτησης:

Η αιγοπροβατοτροφία κατέχει εξέχουσα σημασία στην ελληνική πρωτογενή παραγωγή, με μακρόχρονη παράδοση, παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής εξαγωγιμότητας (γιαούρτι, προϊόντα ΠΟΠ όπως φέτα κττ) και θετική οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική συμβολή. Διαθέτει ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά με δυναμική ανάπτυξης· κατάλληλες επενδύσεις σε υποδομές και τεχνογνωσία θα προσελκύσουν νέους ικανούς κτηνοτρόφους. Για να παραμείνει βιώσιμη, απαιτείται η διατήρηση μιας κρίσιμης μάζας ζωικού κεφαλαίου.

Δημοσιεύματα  αναφέρουν πως εξετάζονται οικονομικά κίνητρα προς εγκατάλειψη του αιγοπροβατοτροφικού κλάδου. Παρόμοια ευρωπαϊκά «κίνητρα» σε άλλους τομείς (πχ καπνοπαραγωγή) είχαν αρνητικό αντίκτυπο.

Οι όροι επιλεξιμότητας τέτοιων μέτρων απόσυρσης, ευνοώντας εμμέσως την εσταβλισμένη αιγοπροβατοτροφία έναντι του εκτατικού συστήματος εκτροφής, πιθανώς θέτουν το ενδεχόμενο δυσμενούς διάκρισης. Παραβλέπονται η αναγκαιότητα διατήρησης της αγροτικής βιοποικιλότητας και η προστιθέμενη αξία και ποιότητα των προϊόντων της ποικιλόμορφης αιγοπροβατοτροφίας, ευνοώντας προκλητικά και αποκλειστικά τις βιομηχανοποιημένες κτηνοτροφικές μονάδες συγκεκριμένων χωρών εις βάρος της αγροτικής πραγματικότητας.

Ως εκ τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:

-Υπάρχει βάση στα δημοσιεύματα;
-Ποιες είναι οι προθέσεις της και οι σχετικές πολιτικές κατευθύνσεις / οδηγίες που δόθηκαν στα τεχνικά κλιμάκια;
-Συμφωνεί πως απαιτείται συνολική, συνεχής και απρόσκοπτη στήριξη των μικρών και μεσαίων παραγωγών, που συχνά αξιοποιούν και διατηρούν παραδοσιακές μεθόδους και εγχώριες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων εκμεταλλευόμενοι μειονεκτικές εκτάσεις μη δυνάμενων άλλων χρήσεων, ιδιαιτέρως σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more