Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Προτάσεις για το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Αλμωπίας
Βασικός στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Αλμωπίας με ενδιάμεσο στάδιο τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου και την αντιμετώπιση της τρωτότητάς της εν μέσω κρίσης.
Δευτερεύον στόχος είναι η εφαρμογή εξισορροπητικών πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρωπογενούς δραστηριότητας.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναγνώριση τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να προκύψει μια ουσιώδης swot analysis των βασικών παραγόντων που συνθέτουν τη φυσιογνωμία της επαρχίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Ο τοπικός πληθυσμός γερνάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς
2. το 58% του πληθυσμού δεν έχει λάβει καθόλου μόρφωση ή έχει τελειώσει το δημοτικό
3. Οι παραπάνω παράγοντες εκτός από ιδιαίτερα δυσμενείς, είναι συγκριτικά δυσμενέστεροι σε σχέση με τους άλλους δήμους του νομού και σε σχέση με το σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας.
Ως προς το φυσικό περιβάλλον:
Οι περιοχές του δικτύου Natura 2000, βάσει της επικαιροποίησης και επέκτασής τους, περιλαμβάνουν το σύνολο της Αλμωπίας σε ποσοστό 90% χωρίς να συνοδεύονται (οι επεκτάσεις) από αντίστοιχες μελέτες τεκμηρίωσης.
Πολύ σημαντικό είναι επίσης το θέμα που προέκυψε με το σχέδιο διαχείρισης του 09 Υδατικού Διαμερίσματος, που σήμερα αποτελεί νόμο του κράτους, στο οποίο εμφανίζεται ολόκληρη η πεδιάδα της Αλμωπίας ως ειδικά τροποποιημένο σύστημα (κόκκινη περιοχή), εμποδίζοντας το Δήμο και τους ιδιώτες να προχωρήσουν σε έργα διαχείρισης των υπόγειων κυρίως νερών. Ακόμη και στις τροποποίησης των σχεδίων διαχείρισης, ο Δήμος μας δεν έκανε καμία κίνηση  ώστε να απαλειφθεί ο αυτός χαρακτηρισμός.
Ως προς το δομημένο περιβάλλον:
Κανένας οικισμός εκτός της Αριδαίας (ΕΠΑ) δεν διαθέτει ρυμοτομικό σχέδιο από διαδικασία πολεοδόμησης. Ειδικά το Λουτράκι, το Γαρέφι, οι Πρόμαχοι, ο Αρχάγγελος δεν έχουν ούτε διανομή!
Στην πόλη της Αριδαίας υπάρχουν ακόμα ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία ακόμα και σήμερα δεν είναι πολεοδομικώς τακτοποιημένα. Γεγονός που εμποδίζει τη δόμησή τους και ενίοτε τη μεταβίβαση των οικοπέδων.
Προτάσεις:
• Τα δυσμενή αποτελέσματα της κρίσης και η σταδιακή υποβάθμιση της Ανατολικής Αλμωπίας σε σχέση με τη Δυτική, επιβάλουν δυναμικές επεμβατικές ενέργειες με επίκεντρο τη δημιουργία, τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος.
• Υφιστάμενη κατάσταση: Πόλοι Αριδαία-Εξαπλάτανος – Πρόταση: Διεύρυνση των πόλων και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα πχ αναγνώριση της σημασίας του Λουτρακίου ως τοπικό τουριστικό πόλο με άμεση τριγωνική σχέση με την Όρμα και το Λυκόστομο, αναγνώριση του Αρχαγγέλου ως πόλο παραδοσιακών οικισμών με παράλληλη αναγνώριση του ρόλου της Φούστανης, αναγνώριση των Προμάχων ως συγκοινωνιακό πόλο κυρίως μεταφοράς εμπορευμάτων και των αλληλοεπιδράσεών του με κοντινούς οικισμούς κυρίως παραδοσιακούς.
• Διασύνδεση - μεταφορές πχ σιδηρόδρομοι – έμφαση στη μεταφορά ατόμων και εμπορευμάτων με την υπόλοιπη χώρα και με γειτονικές χώρες. Πιέσεις για άμεση μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του δρόμου Αριδαίας – Αρχαγγέλου.
• Σύνδεση με χιονοδρομικό – Πρόταση για διευρυμένες περιοχές ανάπτυξης σε κομβικά σημεία.
• Επανεξέταση των Χρήσεων γης ώστε να δημιουργηθούν περιοχές ανάπτυξης , πχ δρόμος Αριδαίας-Αψάλου, καταστήματα, συνεργεία, επαγγελματικά εργαστήρια και κυρίως στο τμήμα Ξιφιανής – Αψάλου. Να εξεταστούν ζώνες αμιγούς γεωργικής χρήσης με παράλληλες μελέτες αναδασμού, καθώς και ζώνες θεματικών αγροτικών χρήσεων. (πιπέρι της Καρατζόβας πχ Πρόμαχοι-Γαρέφι)
• Βιομηχανικές ζώνες – να προχωρήσει ο Δήμος στις οριοθετήσεις (αδειοδοτήσεις) των ΒΙΠΕ ΒΙΟΠΑ. Απαιτούνται υποδομές.
• Έργα βιολογικών καθαρισμών σε οικισμούς και στα Λουτρά
• Παραποτάμιες ζώνες – οριοθέτηση και χρήση ήπια τουριστική. Ανάδειξη του χαρακτήρα της περιοχής βασισμένη στο πυκνό υδρογραφικό δίκτυο. Έμφαση στην παραποτάμια ζώνη της Αριδαίας.
• Να επανελεγχθούν οι επεκτάσεις οικισμών. Μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει καμία.
• Οριοθέτηση και πολεοδόμηση παλιών οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 (που δεν κατοικούνται σήμερα) οι οποίοι παρουσιάζουν εκτός από ιδιαίτερο οικιστικό ενδιαφέρον και τουριστικό ενδιαφέρον. Να δοθεί βαρύτητα σε οικισμούς που μπορούν να αποτελέσουν τουριστικό πόλο έλξης ή και ακόμα σε πόλο έλξης Β κατοικίας. Ο λόγος για  τους οικισμούς Άνω Λουτράκι, Άνω Κορυφή, παλιό Πευκωτό και Τρία Έλατα. Εξειδικευμένη μελέτη «Οικοτουριστικής ανάπτυξης» του Δήμου Αριδαίας τεκμηριώνει την ανάγκη της παραπάνω πρότασης.
• Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πολεοδόμηση και ενδεχόμενη επέκτασή τους, στους οικισμούς που παρουσιάζουν έντονο τουριστικό ενδιαφέρον και δυνατότητα ανάπτυξης Β κατοικίας, όπως το Λουτράκι, οι Πρόμαχοι, οι Σαρακηνοί, το Γαρέφι, η Λαγκαδιά και ο Αρχάγγελος.
• Ζωνοποίηση Natura 2000 και φορεάς διαχείρισης – Σήμερα, μετά την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο προσδιορισμός ζωνών σπουδαιότητας ούτως ώστε οι αυστηροί περιβαλλοντικοί περιορισμοί να μην εφαρμόζονται στο σύνολο της προστατευόμενης περιοχής.
• Οι παραδοσιακοί οικισμοί θα έπρεπε να έχουν και τουριστικό χαρακτήρα Αρχάγγελος, Αετοχώρι, Πρόμαχοι, Γαρέφι, Νότια, Περίκλεια
• Προτείνεται αντίστοιχη περιοχή εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων (επεξεργασία ξύλου) με αυτήν μεταξύ Σωσάνδρας-Προμάχων και στο Βορεινό για τους ίδιους λόγους με την προαναφερόμενη.
• Να προσδιοριστούν περιοχές εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε οικισμούς που παρουσιάζουν αξιόλογη κτηνοτροφία όπως είναι η Άψαλος, το Γαρέφι, το Βορεινό, το Θεοδωράκι η Νότια, η Περίκλεια.
• Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (Ζ.Ε.Κ). Λόγω της επικείμενης μείωσης και κατάργησης των κοινοτικών επιδοτήσεων, προτείνεται να χωροθετηθούν ζώνες ειδικών κινήτρων στην Αλμωπία και αν είναι δυνατόν να περιληφθεί ολόκληρη η περιοχή.
• Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
• Συνολική διαχείριση των υδάτων – Ανάπτυξη συστημάτων λιμνοδεξαμενών – σωληνωτών δικτύων με σκοπό μια ορθολογιστική άρδευση.  Να ζητηθούν ανταποδοτικά ως προς το φράγμα της Καλής και να εξεταστεί το θέμα της συγκράτησης της στερεοπαροχής των ορεινών και ημιορεινών ρεμάτων.

Συνολικό σχέδιο πρόβλεψης και διαχείρισης πλημμυρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more