Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙ  Η  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΙΣΚΟΥ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Μια ενδιαφέρουσα  συνάντηση, ύστερα από πρόσκληση του αντιδημάρχου παιδείας -  πολιτισμού – αθλητισμού κ. Αλέξανδρου Πασχάλη, πραγματοποιήθηκε στην  αίθουσα  του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Εδέσσης.
Οι πρόεδροι των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του δήμου,   ανταποκρίθηκαν στη πρόσκληση  για  να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα που προέκυψαν  από την προηγούμενη επικαιροποίηση.
Αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία το σύνολο,   σχεδόν, των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων  και για τη συλλογή στοιχείων  μοιράστηκαν ερωτηματολόγια.
Παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία  και   εποπτεία των πολιτιστικών μη κερδοσκοπικών συλλόγων και ο νέος αθλητικός νόμος.
Η πολιτιστική ταυτότητα συμβάλλει στην κοινωνικοπολιτική ανάπτυξη και η πολιτιστική κληρονομιά είναι το εφαλτήριο της βιώσιμης κληρονομιάς. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει την ευθύνη προώθησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς για να διαφυλαχτεί η πολιτιστική ταυτότητα  των πολιτών.
Στόχος είναι η προαγωγή της κοινωνικής μέριμνας και υγείας, μέσα από τον αθλητισμό και πολιτισμό, για την  οργάνωση και εποπτεία των πολιτιστικών και αθλητικών δρώμενων και δράσεων
Τονίστηκε  στη συνάντηση  το ουσιαστικό έργο και  η προσφορά των εμπλεκομένων.
Προτάθηκε, από τη μεριά του αντιδημάρχου, η μεγαλύτερη οργάνωση με τη δημιουργία μιας επιτροπής, που θα προκύψει από 5 εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων, συμμετοχή δημοτικού συμβούλου και του αρμόδιου αντιδημάρχου.
Η κ. Καραντώνη, σαν υπεύθυνη από την πλευρά της περιφέρειας, επειδή η εποπτεία  των συλλόγων πέρασε στην τοπική αυτοδιοίκηση με το νόμο 38/52 του 2010, αναφέρθηκε σ αυτά που κάθε σύλλογος για να λειτουργήσει  υποχρεούται να τηρεί και να ακολουθεί, πράγματα που μέχρι σήμερα  από το μεγαλύτερο ποσοστό δεν τηρούνται.
Η όλη παρουσίαση της ημερίδας  σχετίζεται με συλλόγους που παράγουν πολιτισμό και αθλητισμό.
Αναφέρθηκε στα βιβλία που απαιτείται να υπάρχουν σε ένα πολιτιστικό σωματείο.   Βιβλία που θα καταγράφονται όλες οι δράσεις, συζητήσεις, προτάσεις, δωρεές… Οτιδήποτε γίνεται – διευκρινίστηκε με σαφήνεια – θα πρέπει να περνάει από το διοικητικό συμβούλιο, όλες οι αποφάσεις. Απαραίτητο το βιβλίο μητρώου μελών με πλήρη στοιχεία. Απαραίτητο και πάντα θα πρέπει να είναι ενημερωμένο το βιβλίο  εσόδων – εξόδων . Τα γραμμάτια είσπραξης θεωρούνται από την περιφέρεια. Απαραίτητη και η κατάθεση προϋπολογισμού του έτους. Τονίστηκε στη συνάντηση πως δεν υπάρχει ακόμα η ψηφιακή Ελλάδα  για όλες τις παραπάνω εργασίες.
Κάθε πολιτιστικό σωματείο  διοικείται από τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τον ταμία.
Η κ. Καραντώνη   αναφέρθηκε και στα ποινικά  που προκύπτουν - προβλέπονται,  όταν δεν τηρούνται οι νόμοι  π.χ αναληθείς δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων  του σωματείου, κλοπές, υπεξαιρέσεις των χρημάτων του σωματείου, κά….
Ο πρόεδρος εκπροσωπεί όλο το διοικητικό συμβούλιο και όλο το σύλλογο . Η νέα διοίκηση που προκύπτει πάντα πηγαίνει στην εφορία,  και η εφορία συνδέει τον αριθμό φορολογικού μητρώου του συλλόγου με  το  προσωπικό Α.Φ.Μ του προέδρου, και οποιεσδήποτε φορολογικές εκκρεμότητες  αφορούν το σύλλογο  οδηγούν στο να μην μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα ο πρόεδρος, μέχρι που να τακτοποιηθούν τα χρέη του συλλόγου, αλλά και να αλλάξει ο πρόεδρος δεν απαλλάσσεται.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ :
Τα δικαιολογητικά ενημέρωσης είναι από την περιφέρεια και η έναρξη από την εφορία.
Η διαφοροποίηση είναι ότι θα πρέπει να  συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση  με τη δύναμη των μελών  του σωματείου, δηλ. τα εγγεγραμμένα μέλη.
Υπάρχουν δικαιολογητικά τα όποια είναι απαραίτητα, όπως  απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, άδεια  άσκησης επαγγέλματος του προπονητή και εγγραφής του στο μητρώο προπονητών.  Τα βιβλία είναι  ίδια με τους πολιτιστικούς  και θεωρούνται από την περιφέρεια. Όταν φεύγουν τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να φανεί η αντικατάσταση
Από  14 – 3 – 2019  ισχύει ο  νέος αθλητικός νόμος.
Αναφέρεται  σε κάτι βασικό, σε μια καινούρια επιτροπή… Ο νόμος αυτός είναι καινούριος και αντικαθιστά παλαιό.
Καινοτομίες :Το διοικητικό συμβούλιο του αθλητικού σωματείου έχει από 5 έως 15 μέλη, για πρώτη φορά καθορίζεται ενιαίος αριθμός μελών. Η θητεία καθορίζεται και η σύνθεση αφορά και γυναίκες. Λεπτομέρειες για όλα τα στοιχεία  από την περιφέρεια.
Η οικονομική εποπτεία των αθλητικών συλλόγων ασκείται από το γενικό επιθεωρητή της δημόσιας διοίκησης και γίνεται όταν η ετήσια επιχορήγηση είναι πάνω από 50.000 ευρώ το χρόνο.
Λύση για την επιβίωση των συλλόγων είναι η ενίσχυση μέσα από προγράμματα, άρα προϋπόθεση για κάποιο σύλλογο που θέλει να  επιβιώσει είναι η  σχολαστική  τήρηση των βιβλίων που υπάρχουν,  μόνο έτσι  μπορεί να ενταχτεί σε προγράμματα.   Πρόβλημα  θεωρείται  η μη ενημέρωση  για τα προγράμματα, επειδή είτε δε θέλουν είτε δεν είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές.
Από το 1914 μέχρι το 2010 αρμόδιο για  τα διαδικαστικά  των συλλόγων ήταν το πρωτοδικείο. Τα πρωτοδικείο σήμερα εμπλέκεται μόνο στη χορήγηση πιστοποιητικών των συλλόγων.
Υπάρχει και ένα μητρώο πολιτιστικών φορέων στο υπουργείο πολιτισμού, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή,  για να μπορεί να ενταχτεί σε ΕΣΠΑ ή οποιαδήποτε οδηγούμενη δράση, δεν έχει να κάνει με την εποπτεία.  Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία και η αλληλοενημέρωση του δήμου με τους πολιτιστικούς συλλόγους…  
Οι σύλλογοι πολυτέκνων, φίλων γηροκομείου, τριτέκνων, κά …είναι ειδικοί σύλλογοι και δεν ανήκουν σ αυτή την κατηγορία, αλλά  διέπονται από τον αστικό κώδικα.
Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση από την περιφέρεια : κ. Καραντώνη


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΙΔΑ       
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

ΓΡΑΦΕΙ  Η  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΙΣΚΟΥ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Χαιρέτησε τη συνάντηση των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων στο δήμο Εδέσσης  και ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας  κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος βρέθηκε   στο Νομό  για κάποια παρουσίαση Ευρωπαϊκού προγράμματος για τις επιχειρήσεις.
Στο χαιρετισμό που απηύθυνε τόνισε  τον ιδιαίτερο ρόλο του πολιτισμού και του αθλητισμού για όλους τους πολίτες.  Αναφέρθηκε στην επανασύσταση του κέντρου πολιτισμού της περιφέρειας  και στην οργάνωση μεγάλου αριθμού εκδηλώσεων, που σε ποσοστό 80% είναι ανοιχτές για τους πολίτες  και όπου έχει εισιτήριο είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
Ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε  πως η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  είναι πλέον πρώτη σε αφίξεις τουριστών  πανελλαδικά, ξεπερνώντας και τις περιφέρειες Αιγαίου,  Ιονίου και Αττικής.  Αυτό συμβαίνει επειδή κατάφερε και  βοήθησε στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με κυρίαρχο  τον πολιτισμό.  Ο πολιτισμός είναι οι σύλλογοι και οι φορείς του τόπου και τελικά αυτοί που κερδίζουν.  Χαρακτήρισε σημαντικό το έργο των πολιτιστικών συλλόγων, ένα ουσιαστικό αποτύπωμα και βασικό πυλώνα της ανάπτυξης,  που μέσα από αυτό αναδεικνύεται ένα πολιτιστικό απόθεμα και η ιστορική αλήθεια του τόπου.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά  με το νέο δρόμο, που  είναι απαραίτητο να γίνει,  Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, απάντησε  πως η μελέτη είναι πανέτοιμη και εκταμιεύθηκαν τα πρώτα 10 εκ., από το σύνολο των 100 εκ που στοιχίζει ο δρόμος.
Οι απαλλοτριώσεις ξεκίνησαν,  οι πιέσεις συνεχείς και, όταν εκταμιευτούν και τα υπόλοιπα χρήματα,  ο δρόμος θα ξεκινήσει.  Μόλις βρεθεί μια κυβέρνηση  η οποία θα αντιληφθεί  ότι είναι άμεσης προτεραιότητος   και αναπτυξιακός, αλλά και για την ποιότητα ζωής  των μεταφορών  και την ασφάλεια, τότε είμαστε πανέτοιμοι για να το ξεκινήσουμε, ξεκάθαρες κουβέντες.  Η Έδεσσα είναι η μόνη πρωτεύουσα νομού που δεν συνδέεται με  την πρωτεύουσα της περιφέρειας Θεσσαλονίκης και την Εγνατία οδό. Δεν είναι μόνο επιτυχία της  περιφέρειας, αλλά όλων των φορέων, δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.
Στη συνέχεια ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ημερίδα, παρακολούθησε ένα μέρος αυτής και αποχώρησε από την αίθουσα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more