Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΓΚΑ∆Α ΤΟΥ ΚΚΕ Για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) ∆υτικού Τοµέα στη Μαυροράχη

 


Το ΚΚΕ παρακολουθεί σταθερά, εδώ και χρόνια, το κρίσιµο ζήτηµα της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, όπως και την πρόσφατη εξέλιξη µε την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) ∆υτικού Τοµέα στη Μαυροράχη του ∆ήµου Λαγκαδά, παρεµβαίνοντας από τη σκοπιά των λαϊκών συµφερόντων. Η σηµερινή κυβέρνηση της Ν∆, συνεχίζοντας το αντιλαϊκό της έργο από εκεί που το άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και πάντα µέσα στα πλαίσια της ΕΕ, µε τη συµβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προχωράει χωρίς καθυστερήσεις στην κατασκευή ΜΕΑ στη Μαυροράχη. Πρόσφατη απόδειξη αυτού του έργου αποτελεί η πρόσφατη συνεδρίαση της «Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Ανάπτυξης» της ΠΚΜ, αγνοώντας επί της ουσίας τόσο το σύνολο των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου, όσο και τις τοποθετήσεις και θέσεις Φορέων και Συλλόγων της περιοχής, και ενώ σε λίγες µέρες εκδικάζονται οι προσφυγές κατοίκων, φορέων και του ∆ήµου Λαγκαδά στο ΣτΕ. Στη χώρα µας διαχρονικά, η πολιτική όλων των κυβερνήσεων στη διαχείριση των Στέρεων Αποβλήτων προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις σε βάρος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων, µε κύριο στόχο την εξασφάλιση υψηλών κερδών για τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους. Αποτέλεσµα της πολιτικής αυτής είναι να πλήττεται η δηµόσια υγεία, η υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στην καθαριότητα, να υποβαθµίζεται το περιβάλλον, να λεηλατείται παραπέρα το πενιχρό εισόδηµα της λαϊκής οικογένειας.  Η συγκεκριµένη µονάδα, θα βρίσκεται δίπλα στον υφιστάµενο και ήδη επιβαρυµένο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ενώ θα αποτελεί τη µεγαλύτερη τέτοιου είδους µονάδα στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι θα δέχεται το 65% των απορριµµάτων της Περιφέρειας Κεν. Μακεδονίας το οποίο προβλέπεται να φτάνει τους 300.000 τόνους ανά έτος. Εύλογοι, λοιπόν, είναι οι προβληµατισµοί, όχι µόνο για το µέγεθος τα συγκεκριµένης ΜΕΑ και της επιβάρυνσης που θα έχει στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της περιοχής, αλλά και στα ζητήµατα της ασφαλούς µεταφοράς των απορριµµάτων, της δυνατότητας των υπηρεσιών των ∆ήµων να εκτελούν τέτοια δροµολόγια και ταυτόχρονα να καλύπτουν τις ανάγκες αποκοµιδής, την πιθανή επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση των δηµοτών κ.ά.  Η συγκεκριµένη µονάδα, επίσης, θα υλοποιηθεί µέσω Σ∆ΙΤ (Σύµπραξη ∆ηµόσιου – Ιδιωτικού Τοµέα), που σηµαίνει παραπέρα ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση της διαχείρισης των απορριµµάτων, µε τεράστια κέρδη για τους επιχειρηµατικούς οµίλους - επενδυτές, τα οποία θα βγαίνουν από τις τσέπες του λαού και από τον κρατικό προϋπολογισµό, πέρα από το εµπόριο του ίδιου του τελικού προϊόντος της ΜΕΑ. Επιπλέον, ο επιχειρηµατίας θα απαιτεί και ένα ελάχιστο ποσό εγγυηµένων εσόδων και πρώτης ύλης για την επεξεργασία των απορριµµάτων.  Είναι σηµαντικό, ακόµα, να σηµειωθεί ότι και η ίδια η χωροθέτηση στη Μαυροράχη κρίνεται παράνοµη, µιας και η περιοχή εµπίπτει στη Γ’ Ζώνη Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης. Βασικό προϊόν των ΜΕΑ (µε βάση τη διεθνή εµπειρία και τις κατευθύνσεις του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο νοµοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει υλοποιεί η σηµερινή κυβέρνηση της Ν∆) θα είναι τα απορριµµατογενή καρκινογόνα καύσιµα (SRF/RDF), τα οποία κατά βάση αποτελούνται από χαρτί και πλαστικό. ∆ηλαδή, πρόκειται για µία διαδικασία η οποία έρχεται σε αντίθεση µε την ανακύκλωση τέτοιων υλικών και τη διαλογή στην πηγή. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ο λαός της περιοχής µας, όχι µόνο δεν έχει να κερδίσει τίποτα από τη δηµιουργία της ΜΕΑ, αλλά έχει να χάσει και πολλά, τα οποία σχετίζονται µε την υγεία του, το περιβάλλον, τις επιπτώσεις στο εισόδηµά του, αλλά και τις εργασιακές σχέσεις. Όσες φωνές προσπαθούν να πείσουν για το αντίθετο, χρειάζεται να βρουν απέναντί τους, τους εργαζόµενους, τη νεολαία, συνολικά το λαό της περιοχής, που µε τον αγώνα τους µέσω Συλλόγων, Σωµατείων και Μαζικών Φορέων της περιοχής, θα βάλουν στο προσκήνιο τις πραγµατικές τους ανάγκες, την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωµάτων τους και όχι τα κέρδη µιας χούφτας επιχειρηµατικών οµίλων.  Η λειτουργία της ΜΕΑ στη Μαυροράχη δεν θα προκαλέσει πρόβληµα µόνο τοπικά. Είναι αυξηµένη η πιθανότητα πρόκλησης περιβαλλοντικών προβληµάτων κατά µήκος των διαδροµών µεταφοράς των απορριµµάτων, από της περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα «εξυπηρετεί». Επιπλέον αυξάνεται ο κίνδυνος να επηρεαστούν και άλλες περιοχές, όπως ο ∆ρυµός, η Λητή κ.ά., µέσω µιας ενδεχόµενης περαιτέρω υποβάθµισης του υδροφόρου ορίζοντα. ∆εν µπορούµε, λοιπόν, να υιοθετήσουµε ένα αίτηµα που λέει «να φύγει από εδώ η ΜΕΑ και να πάει κάπου αλλού», µεταθέτοντας το πρόβληµα σε άλλους εργαζόµενους και λαϊκές οικογένειες της περιοχής, αλλά ένα αίτηµα που θα είναι αντίθετο µε τον τρόπο λειτουργίας των ΜΕΑ σήµερα και την παραγωγή του καρκινογόνου κατά την καύση του SRF/RDF.  Όσο και αν είναι αναγκαία η επεξεργασία των απορριµµάτων γενικά, αυτή πρέπει να γίνεται µε όρους που να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού, µειώνοντας και όχι αυξάνοντας το κόστος για τις λαϊκές οικογένειες. Άρα, πρέπει να ενισχυθεί ένα σχέδιο µε πρόληψη της παραγωγής απορριµµάτων, µε προώθηση της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή, µε κοµποστοποίηση των βιοαποβλήτων.  Ακόµα και τα επιχειρήµατα που ακούγονται ότι µε τη λειτουργία της ΜΕΑ θα αποσυµφορηθεί ο υφιστάµενος ΧΥΤΑ είναι έωλα, µιας και ο όγκος των απορριµµάτων που δεν θα επεξεργάζονται στη ΜΕΑ και θα καταλήγουν στο ΧΥΤΑ φαίνεται πως θα είναι µεγαλύτερος από ότι σήµερα, λόγω του τεράστιου όγκου απορριµµάτων που θα καταλήγουν στη ΜΕΑ Μαυροράχης. Αυτό που απαιτείται σήµερα, λοιπόν, είναι η ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και η αποσυµφόρησή του. Ευθύνες γι’ αυτή την εξέλιξη, εκτός από τις κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΣΥΡΙΖΑ, έχει και η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έδωσε άδεια χωροθέτησης για τη συγκεκριµένη ΜΕΑ, αλλά και όσοι Τοπικοί παράγοντες γνώριζαν αλλά σιωπούσαν τόσους µήνες, όσοι µε τη στάση τους «κέρδιζαν χρόνο» για την κυβέρνηση και σήµερα προσπαθούν να στρέψουν την αγανάκτηση του λαού της περιοχής σε ανώδυνα µονοπάτια. Αυτό που τους συνδέει όλους αυτούς είναι η στοίχισή τους πίσω από τη λογική της εµπορευµατοποίησης και ιδιωτικοποίησης της διαχείριση των απορριµµάτων, που οδηγεί το λαό να πληρώνει µε το εισόδηµά του και τη ζωή του και τους επιχειρηµατικούς οµίλους να θησαυρίζουν. Πάνω σ’ αυτή τη λογική προωθούνται οι αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει», «πληρώνω όσο πετάω», το «ειδικό τέλος ταφής» και άλλα παρόµοια. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι οι µεγαλύτεροι ρυπαντές και παραγωγοί απορριµµάτων που είναι οι ίδιοι οι µονοπωλιακοί όµιλοι εξασφαλίζουν την απαλλαγή τους από οικονοµικά βάρη και ευθύνες, την ώρα που ο λαός πληρώνει προκαταβολικά µέσω των δηµοτικών τελών, των τιµών των προϊόντων, των διαφόρων τελών και προστίµων, όπως αυτό για τη χρήση πλαστικής σακούλας. Το ζήτηµα, λοιπόν, δεν είναι τεχνικό, ούτε µπορεί να µπει στη λογική του «µικρότερου κακού». Είναι ζήτηµα πολιτικό και πρέπει να απαντηθεί από τη σκοπιά του τι είναι οφέληµο και αναγκαίο για το λαό. Γι’ αυτό το ΚΚΕ προβάλει, στον αντίποδα αυτής της πολιτικής, ότι η προστασία του περιβάλλοντος, της ζωής και των δικαιωµάτων του λαού προϋποθέτει έναν ριζικά διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης. Ένα δρόµο ανάπτυξης που δεν θα έχει στη µέση τα µονοπώλια και την κερδοφορία τους, αλλά θα προσπεράσει αυτό το εµπόδιο, θα ανατρέψει την εξουσία τους, ώστε µε ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας και της οικονοµίας να µπουν στο επίκεντρο οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και η κάλυψή τους. Σ’ αυτό το έδαφος όπου όλες οι αποφάσεις για το τι θα παραχθεί, πώς και πόσο θα παραχθεί, πού και πότε θα παραχθεί, θα λαµβάνονται µε γνώµονα την κοινωνική ευηµερία µπορεί να λυθεί το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων προς όφελος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων. Ο επιστηµονικός κεντρικός σχεδιασµός της εργατικής εξουσίας, στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής, µπορεί να διασφαλίσει ότι η οργάνωση της παραγωγής, η λειτουργία των βιοµηχανικών µονάδων, ο χωροταξικός σχεδιασµός κάθε περιοχής θα επιτυγχάνουν ταυτόχρονα και συνδυασµένα προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, δουλειά για όλους ανάλογη µε την ειδίκευσή τους, πραγµατικό ελεύθερο χρόνο και διακοπές, ισόρροπη παρέµβαση του ανθρώπου στη φύση, προστασία του εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος, υψηλότερο βιοτικό επίπεδο µε δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες Υγείας και Παιδείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο µπορεί να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η επιστηµονική γνώση και η τεχνολογία σχετικά µε τη διαχείριση απορριµµάτων και άλλου τύπου αποβλήτων, µε στόχο την εξάλειψη του κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με οδηγό αυτή την προοπτική και επίγνωση των περιορισµών που επιβάλλει το σηµερινό πλαίσιο, το ΚΚΕ καταθέτει ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο αιτηµάτων για άµεση διεκδίκηση και πάλη µε προµετωπίδα ποιος θα διαχειριστεί τα απορρίµµατα, µε ποιον τρόπο, για το όφελος ποιανού. ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ∆ΙΕΞΟ∆Ο ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ∆ΩΣΕΙ Η ΠΑΛΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ∆ιεκδικούµε: Να συζητηθεί το θέµα της χωροθέτησης της ΜΕΑ ∆υτικού Τοµέα και της καρκινογόνου καύσης απορριµµάτων άµεσα σε Περιφερειακό Συµβούλιο µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων. Να ακυρωθεί η «Βεβαίωση Χωροθέτησης» που έχει χορηγήσει η ΠΚΜ και να καθοριστούν κριτήρια καταλληλότητας χωροθέτησης ανά είδος εγκατάστασης, µε γνωστά από πριν κριτήρια αποκλεισµού των υποψήφιων χώρων. Να µην εφαρµοστούν οι προβλέψεις του ΠΕΣ∆Α ΚΜ που περιλαµβάνει εκτός των άλλων την κατασκευή των ΜΕΑ µε τα συγκεκριµένα κριτήρια και στόχους και την καύση του απορριµµατογενών καυσίµων. Να σταµατήσει κάθε διαδικασία για την ανάθεση της κατασκευής και λειτουργίας των Μονάδων Επεξεργασίας σύµµεικτων Απορριµµάτων (ΜΕΑ) σε αυτό τα πλαίσιο και µε αυτά τα χαρακτηριστικά. Χρηµατοδότηση και ενίσχυση – στον αντίποδα της µονόπλευρης παχυλής χρηµατοδότησης των πανάκριβων ΜΕΑ και των προβλέψεων του ΠΕΣ∆Α ΚΜ – της πρόληψης της παραγωγής απορριµµάτων, της προώθησης της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή, της κοµποστοποίησης των βιοαποβλήτων. Περιορισµό αλλά όχι δαιµονοποίηση της υγειονοµικής ταφής, µέθοδος τεχνολογικά απλή, µακράν οικονοµικότερη, άµεσα διαχειρίσιµη από το προσωπικό των διαδηµοτικών ΦΟ∆ΣΑ και περιβαλλοντικά ασφαλής εφόσον τηρούνται χωρίς συµβιβασµούς οι όροι λειτουργίας τους µε επαρκές προσωπικό και κατάλληλη οργάνωση, µηχανήµατα και εξοπλισµό. Να µην επιβαρυνθούν τα λαϊκά στρώµατα µέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. ΟΧΙ, στις Σ∆ΙΤ, στις συµβάσεις παραχώρησης, σε κάθε είδους ιδιωτικοποίηση. Το κόστος των προγραµµάτων, εξοπλισµού και έργων για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, να προέρχονται από κεντρικούς δηµόσιους πόρους, από µια µεγαλύτερη φορολόγηση του κεφαλαίου. Μέτρα για την ορθή λειτουργία όλων των ΧΥΤΑ στην ΠΚΜ. Υλοποίηση έργων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων, όπως και λειτουργία των µονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης, από δηµόσιο φορέα µε έσοδα που θα προέρχονται από κρατικούς πόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more