Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: η νέα στρατηγική της Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο για σύγχρονη και εξορθολογισμένη αναφορά εποπτικών δεδομένων

 

Αθήνα, 15/12/2021

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα νέα στρατηγική για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των χρηματοοικονομικών εποπτικών αναφορών στην ΕΕ. Κύριος στόχος της στρατηγικής είναι να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα που θα παρέχει ακριβή, συνεπή και έγκαιρα δεδομένα στις εποπτικές αρχές σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον συνολικό φόρτο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως προς την υποβολή αναφορών.

 

Αυτό θα ωφελήσει τελικά τους πολίτες, δεδομένου ότι η περισσότερο αποτελεσματική και ευέλικτη εποπτεία διασφαλίζει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ακεραιότητα της αγοράς και την προστασία των επενδυτών. Θα βοηθήσει επίσης τις επιχειρήσεις με τη μείωση του φόρτου υποβολής αναφορών, όπου αυτό είναι δυνατόν.

 

Η στρατηγική αυτή θα συμβάλλει άμεσα στους στόχους της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα και της δέσμης μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα όσον αφορά την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας στην Ευρώπη. Επιπλέον, η στρατηγική αυτή συμβάλλει στους στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και βοηθά την επίτευξη ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

 

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τέσσερα βασικά δομικά στοιχεία:

  • Διασφάλιση συνεκτικών και τυποποιημένων δεδομένων που βασίζονται σε σαφή και κοινή ορολογία, καθώς και σε κοινά πρότυπα, μορφότυπους και κανόνες.
  • Διευκόλυνση της ανταλλαγής και της περαιτέρω χρήσης των αναφερόμενων δεδομένων μεταξύ των εποπτικών αρχών με την άρση των αδικαιολόγητων νομικών και τεχνολογικών εμποδίων για την αποφυγή αλληλεπικαλυπτόμενων αιτημάτων για δεδομένα.
  • Βελτίωση του σχεδιασμού των απαιτήσεων υποβολής αναφορών με την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή των αρχών βελτίωσης της νομοθεσίας στην υποβολή εποπτικών αναφορών.
  • Θέσπιση κοινών ρυθμίσεων διακυβέρνησης με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και την προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εποπτικών αρχών και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, επιτρέποντάς τους να ανταλλάσσουν, αφενός, την εμπειρογνωσία τους και, αφετέρου, πληροφορίες.

 

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

 

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να γίνει η υποβολή χρηματοοικονομικών αναφορών στην ΕΕ περισσότερο αποτελεσματική και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή μετάβαση. Η στρατηγική αυτή ανοίγει τον δρόμο για σταθερή προσέγγιση όσον αφορά την παρακολούθηση των κινδύνων, τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ακεραιότητας της αγοράς, καθώς και την προστασία των επενδυτών και των χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ. Επίσης, μέρος του έργου μας είναι να καταστεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Ευρώπης πιο φιλικός προς την ψηφιακή εποχή και να τονωθεί η υπεύθυνη καινοτομία και ο ανταγωνισμός. Αναλαμβάνουμε επίσης ηγετικό ρόλο στις διεθνείς συζητήσεις για την προώθηση της ευθυγράμμισης των δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε η ψηφιακή οικονομία να είναι αποτελεσματική, ασφαλής και προσβάσιμη σε όλους.»

 

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών δήλωσε: «Η υποβολή εποπτικών αναφορών αποτελεί τη βάση για έναν υγιή χρηματοπιστωτικό τομέα, και θέλουμε το σύστημα υποβολής αναφορών της ΕΕ να είναι κατάλληλο για το μέλλον. Η σημερινή στρατηγική θα καταστήσει το ισχύον σύστημά μας πιο αποτελεσματικό και θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο των χρηματοπιστωτικών εταιρειών. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, και θα στηρίζει τις εποπτικές αρχές όσον αφορά τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία των καταναλωτών.»

 

Ιστορικό

 

Οι εποπτικές αρχές, όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), απαιτούν από τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων να αναφέρουν ορισμένες πληροφορίες. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως υποβολή εποπτικών αναφορών.

 

Η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ βασίζεται σε έγκαιρα, συναφή και υψηλής ποιότητας δεδομένα. Οι κανόνες της ΕΕ για την υποβολή εποπτικών αναφορών και ο τρόπος με τον οποίο οι αρχές συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα πρέπει να συμβαδίζουν με τις τελευταίες εξελίξεις, και συγκεκριμένα με την ταχεία εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών για τη συλλογή και ανάλυση των εν λόγω δεδομένων.

 

Η σημερινή στρατηγική αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων οι οποίες προκύπτουν από τον αυξημένο όγκο και την πολυπλοκότητα των δεδομένων που απαιτούνται για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Βασίζεται στα συμπεράσματα ολοκληρωμένου ελέγχου καταλληλότητας των απαιτήσεων σχετικά με την υποβολή εποπτικών αναφορών της ΕΕ που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στο πλαίσιο του εν λόγω ελέγχου καταλληλότητας, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις υποβολής αναφορών στο δίκαιο της ΕΕ είναι αναγκαίες και φαίνονται αποτελεσματικές όσον αφορά την παροχή σχετικών δεδομένων στις εποπτικές αρχές. Ωστόσο, υπάρχουν ανεπάρκειες στους ορισμούς που αφορούν διάφορες απαιτήσεις υποβολής αναφορών, καθώς και στον τρόπο συλλογής των δεδομένων.

 

Η Επιτροπή, από κοινού με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), έχει ήδη επιφέρει στοχευμένες βελτιώσεις στην υποβολή εποπτικών αναφορών σε διάφορους τομεακούς κανόνες, ενώ συνεχίζονται οι σχετικές εργασίες. Ωστόσο, ορισμένα από τα ζητήματα που εντοπίστηκαν αφορούν όλους τους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της σημερινής ευρύτερης, διατομεακής προσέγγισης των εποπτικών δεδομένων.

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more