Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

Ευνοϊκά επενδυτικά κίνητρα για την περιοχή της Πέλλας: ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ!


Νομοθετικές βελτιώσεις στο… παρά πέντε από τον Υφυπ. Ανάπτυξης

Μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αξιολόγησης και τελικής έγκρισης…


Να καταστήσει φιλικότερο το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα, απλοποιώντας διαδικασίες και διευρύνοντας  τον κύκλο των επενδυτικών έργων, στοχεύει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή (καταψηφίστηκε από την Αντιπολίτευση).  

Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης θ’ αποτελέσει τη βάση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας, με τον υπουργό να διαβεβαιώνει ότι εάν στην πορεία εφαρμογής του παρατηρηθούν κάποια εμπόδια, θα διορθωθούν οι επίμαχες διατάξεις. 

Τα κίνητρα πάντως ειδικά για την Πέλλα, αλλά και για πολλές μειονεκτικές και προβληματικές περιοχές της χώρας, είναι ευνοϊκά, αφού τα ποσοστά των περιφερειακών ενισχύσεων είναι αυξημένα συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο. Πιο συγκεκριμένα φτάνουν στο 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, στο 60% για τις μεσαίες και στο 70% για τις μικρές. 

Η ψήφιση του Νομοσχεδίου λοιπόν ανάβει το «πράσινο φως» σε πολλές επιχειρήσεις της Πέλλας για να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους ή να αναβαθμίσουν τις δραστηριότητές τους σ’ ένα ιδιαίτερο οικονομικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Για να καταφέρουν όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να κάνουν ένα βήμα παραπέρα, πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικές, να υιοθετήσουν ένα πιο σύγχρονο και εξωστρεφές περιβάλλον, κάτι που μπορούν να πετύχουν μέσα από το νέο Αναπτυξιακό.

 Ταχύτερη αξιολόγηση 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολύ σημαντική παρέμβαση της νέας νομοθεσίας είναι και η μείωση του χρόνου αξιολόγησης και τελικής έγκριση των επενδυτικών σχεδίων, αφού δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 60 ημέρες, όταν στο παρελθόν χρειαζόταν μπορεί ακόμη και δυο χρόνια!

Η αξιολόγηση ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας:

• 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης,

• 30 ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

Η διαδικασία των αιτήσεων και εγκρίσεων θα γίνεται ψηφιακά. Η αίτηση υπαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν).

«Καλά δουλεμένος…»

Εμβληματικό χαρακτήρισε το νέο Αναπτυξιακό ο αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης Ν. Παπαθανασίου, καθώς – όπως ανέφερε κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης στη Βουλή - «παρέχει τις καλές και ικανές συνθήκες, αλλά και όλα τα εργαλεία στην επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να μπορεί γρήγορα να ξεκινήσει μια επενδυτική δραστηριότητα».

Παράλληλα σημείωσε ότι «έχει ξεκινήσει ενάμιση χρόνο πριν και έχει περάσει εξαντλητικά από τις διαδικασίες διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, του κοινωνικούς εταίρους, με τα επιμελητήρια και είναι 'καλά δουλεμένος'». 

Νέες βελτιωτικές ρυθμίσεις 

Παράλληλα, ο Ν. Παπαθανάσης κατάθεσε και νομοθετικές βελτιώσεις, οι οποίες προβλέπουν ότι:

-Στο καθεστώς της αγροτοδιατροφής μέχρι 200.000 ευρώ μπορούν να συμμετέχουν και ατομικές αγροτικές επιχειρήσεις.

-Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της Θράκης με πριμοδότηση στη βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων.

- Προβλέπεται μερική επιχορήγηση για μικρές επιχειρήσεις και στις απολιγνιτοποιημένες περιοχές.

- Εντάσσονται στα επενδυτικά σχέδια και τα μη κύρια καταλύματα για τον εκσυγχρονισμό τους καθώς και τα ξενοδοχεία ενός και δύο αστέρων.

 Επενδύσεις σε 13 τομείς

Τα 13 καθεστώτα ενισχύσεων αφορούν συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, όπως:

- Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός

- Πράσινη μετάβαση – περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

- Νέο Επιχειρείν

- Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

- Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία

- Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

-Μεταποίηση – εφοδιαστική αλυσίδα -Επιχειρηματική εξωστρέφεια

- Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

- Εναλλακτικός Τουρισμός

- Μεγάλες επενδύσεις

- Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

- Επιχειρηματικότητα 360ο

 Ελάχιστος Προϋπολογισμός 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

- για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ,

- για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 500.000 ευρώ,

- για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ,

- για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ,

- για συνεταιρισμούς, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

 Οι επιλέξιμες δαπάνες…

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, είναι μεταξύ άλλων:

• Για κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

• Για αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις…

• Για αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

• Για μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

• Για εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

• Για μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων

• Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

• Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή,

β. Επιχορήγηση,

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου,  που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».

 Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων 

Το ποσοστό ενίσχυσης με μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου ορίζεται στο 80% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) Για να λάβει μια επιχείρηση  ποσοστό ενίσχυσης στο 100% του ποσοστού που ορίζεται στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το αντίστοιχο καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να ανήκει σε:

- Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

- Περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα. 

- Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, και

- Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

- Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό 50% τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

- Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (στο 90% του Χ.Π.Ε). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more