Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Απάντηση Κομισιόν σε Δημήτρη Παπαδημούλη για την προστασία των υδάτων στην Ελλάδα


Απάντηση Κομισιόν σε Δημήτρη Παπαδημούλη για την προστασία των υδάτων στην Ελλάδα:

·        Η πλημμελής παρακολούθηση, η χημική ρύπανση και η υπερβολική υδροληψία τα σημαντικότερα προβλήματα.
·        Ενίσχυση με πόρους των Διευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών, ζητά η Κομισιόν.
·        Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 η προθεσμία επικαιροποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που προβλέπει η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα.
Την ανάγκη ενίσχυσης των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Υδάτων, που είναι υπεύθυνες για την  εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (ΣΔΛΑΠ) βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του, αφού μνημονεύει την πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο «για παραβίαση της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» ζητά από την Κομισιόν ενημέρωση σχετικά με«το θεσμικό πλαίσιο και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για την προστασία των υδάτων στην Ελλάδα»«τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Ελλάδα, σχετικά με την προστασία των υδάτων και ποια από αυτά βρίσκονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου», καθώς επίσης «ποιες συστάσεις έχει αποστείλει τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή προς τις ελληνικές αρχές για την αποτελεσματικότερη προστασία των υδάτων και τι έπραξε η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση».

Στην απάντησή του o Επίτροπος Περιβάλλοντος Βέλλα σημειώνει ότι«οι περιφερειακές αποκεντρωμένες διοικήσεις είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (ΣΔΛΑΠ) βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ)  στην Ελλάδα»και ενθαρρύνει την Ελλάδα να «προωθήσει την υλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και να ενισχύσει, στο μέτρο του δυνατού, τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών με τους κατάλληλους πόρους, ώστε να είναι σε θέση να καταρτίσουν ΣΔΛΑΠ υψηλής ποιότητας».

Στη συνέχεια της απάντησής του ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αφού παρουσιάζει τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στο τομέα της διαχείρισης των υδάτων, που είναι «η πλημμελής παρακολούθηση, η υπερβολική υδροληψία και η χημική ρύπανση», υπογραμμίζει ότι «η προθεσμία για την επικαιροποίηση των ΣΔΛΑΠ (συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων) λήγει τον Δεκέμβριο του 2015», τονίζοντας στη συνέχεια ότι οι συστάσεις που έχει κάνει προς την Ελλάδα για τα ύδατα, αναμένει να «αντιμετωπιστούν πλήρως με την επικαιροποίηση των ΣΔΛΑΠ για το 2015, η οποία πρέπει να καλύψει και τις 14 περιφέρειες λεκανών απορροής ποταμών».

Καταλήγοντας στην απάντησή του ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, ενημερώνει τον Έλληνα ευρωβουλευτή σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει που έχει κινήσει η Κομισιόν απέναντι στην Ελλάδα για τη διαχείριση των υδάτων, αναφέροντας τα εξής: «Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες επί παραβάσει που έχει κινήσει η Επιτροπή κατά της Ελλάδας για την ανεπαρκή προστασία της λίμνης Κορώνειας (2007/2384), τη μη έγκριση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών σύμφωνα με την ΟΠΥ (2010/2074) και τον μη ενδεδειγμένο χαρακτηρισμό ζωνών ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση δυνάμει της οδηγίας για τη νιτρορύπανση  (2011/2155). Το Δικαστήριο καταδίκασε σε πρώτο βαθμό την Ελλάδα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις».


Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007765/2015 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Καταδίκη Ελλάδας από το Δικαστήριο της ΕΕ για τη νιτρορύπανση.


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε πρόσφατα την Ελλάδα για παραβίαση της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο της ΕΕ μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκρινε ότι η Ελλάδα «δεν χαρακτήρισε ως ευπρόσβλητες ζώνες ορισμένες ζώνες στις οποίες παρατηρείται παρουσία μαζών υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων που προσβάλλονται από συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων μεγαλύτερες από 50 mg/l και/ή από φαινόμενο ευτροφισμού και δεν εκπόνησε τα προγράμματα δράσεως σχετικά με τις ζώνες αυτές εντός ενός έτους μετά τον εν λόγω χαρακτηρισμό». Με δεδομένα τα παραπάνω,ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς κρίνει το θεσμικό πλαίσιο και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για την προστασία των υδάτων στην Ελλάδα; Θεωρεί ότι εφαρμόζεται πλήρως και χωρίς προβλήματα η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ;

2. Ποια είναι, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Ελλάδα, σχετικά με την προστασία των υδάτων και ποια από αυτά βρίσκονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

3. Ποιες συστάσεις έχει αποστείλει τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή προς τις ελληνικές αρχές για την αποτελεσματικότερη προστασία των υδάτων και τι έπραξε η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση;


E-007765/2015
Απάντηση του κυρίου Vella εξ ονόματος της Επιτροπής 
(22.7.2015)

1. Οι περιφερειακές αποκεντρωμένες διοικήσεις είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (ΣΔΛΑΠ) βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ)  στην Ελλάδα. Η Επιτροπή έχει ενθαρρύνει την Ελλάδα να προωθήσει την υλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και να ενισχύσει, στο μέτρο του δυνατού, τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών με τους κατάλληλους πόρους, ώστε να είναι σε θέση να καταρτίσουν ΣΔΛΑΠ υψηλής ποιότητας.

2. Τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Ελλάδα σχετικά με την προστασία των υδάτων είναι η πλημμελής παρακολούθηση, η υπερβολική υδροληψία και η χημική ρύπανση. Η προθεσμία για την επικαιροποίηση των ΣΔΛΑΠ (συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων) λήγει τον Δεκέμβριο του 2015. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες επί παραβάσει που έχει κινήσει η Επιτροπή κατά της Ελλάδας για την ανεπαρκή προστασία της λίμνης Κορώνειας (2007/2384), τη μη έγκριση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών σύμφωνα με την ΟΠΥ (2010/2074) και τον μη ενδεδειγμένο χαρακτηρισμό ζωνών ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση δυνάμει της οδηγίας για τη νιτρορύπανση  (2011/2155). Το Δικαστήριο καταδίκασε σε πρώτο βαθμό την Ελλάδα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.

3. Για έναν κατάλογο συστάσεων προς την Ελλάδα, βλ. το πρόσφατο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής  που συνοδεύει την ανακοίνωση του 2015  σχετικά με την ΟΠΥ και την οδηγία για τις πλημμύρες . Η Επιτροπή αναμένει ότι οι συστάσεις αυτές θα αντιμετωπιστούν πλήρως με την επικαιροποίηση των ΣΔΛΑΠ για το 2015, η οποία πρέπει να καλύψει και τις 14 περιφέρειες λεκανών απορροής ποταμών. Ορισμένα ζητήματα που συνδέονται με την ανεπαρκή εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορύπανση ανέκυψαν στο πλαίσιο της προαναφερόμενης διαδικασίας επί παραβάσει (2011/2155) και στην υπόθεση 2010/2001 σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more