Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας

                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            Σας καλούμε να έρθετε στις 10 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
                                
                               ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1
Παράταση της σύμβασης  «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy ΥΠ.1- Δράσεις διαχείρισης».
2
Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy ΥΠ.2- Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας».
3
Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy ΥΠ.3- Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης  της οικονομίας των προϊόντων της μέλισσας».
4
 Παράταση της σύμβασης:  «Υλοποίηση της πράξης Living  history, Living nature II – Υπ.3 - ∆ράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης».
5
Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση  της πράξης Living  history, Living nature II – Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης».
6
Παράταση σύμβασης του έργου “Κατασκευή τσιμενταύλακα ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Τσάκων”.
7
Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.

8
Εξέταση ένστασης επί του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο "Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης  Διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος "Βιολογικού".
9
Απευθείας ανάθεση του έργου ¨Αντικατάσταση καθιστικών στο ανοιχτό θέατρο Αριδαίας.

10
Απευθείας ανάθεση του έργου¨Συντήρηση Δασικής οδοποιίας Θεοδωρακίου¨

11
Απευθείας ανάθεση του έργου¨Καθαρισμός χωμάτινων αυλακιών, καναλιών, ρεμάτων και συντήρηση δρόμων ΔΕ Εξαπλατάνου΄

12
Απευθείας ανάθεση του έργου¨Καθαρισμός χωμάτινων αυλακιών, καναλιών, ρεμάτων και συντήρηση δρόμων ΔΕ Αριδαίας΄

13
Έγκριση όρων διαγωνισμού για το έργο ¨Συντήρηση και επισκευή της στέγης του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας¨


                                                   

Εσωτερική Διανομή:
- Πρωτόκολλο, αρχείο
-Τμήμα Υποστήριξης Πολ.Οργάνων
-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών
-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
-Γραφείο Δημάρχου
-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more