Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας


Αποτέλεσμα εικόνας για Οικονομική επιτροπήΤαχ.Δ/νση 
Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
F A X:
:
:
:
:
Δημαρχείο, Αριδαία
584 00  ΑΡΙΔΑΙΑ
Πασόης Ιωάννης
23843-50232
23840-21226

ΠΡΟΣ :

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
       Δήμου Αλμωπίας
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1. Αβραμίκας Στέφανος του Χρήστου
2. Κετικίδης  Ιωάννης του Παντελή
3. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος του Δημητρίου
4. Βέσκος Δημήτριος του Χρήστου
5. Πασόης Δημήτριος του Ιωάννου
6. Καλδερεμτζή Δέσποινα του Θεοδώρου, και παρακαλούμε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικού μέλους στη συνεδρίαση, να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, για να καλέσουμε το αναπληρωματικό μέλος.
               
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: (Εφόσον  ειδοποιηθείτε  για να έρθετε  στη  συνεδρίαση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικών μελών): Δόντσος Χρήστος του Νικολάου, Μπαγκή Αικατερίνη του  Ευαγγέλου και Ιωαννίδης Ιωάννης του Θεοδώρου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
          Σας καλούμε να έρθετε  στις  20  Φεβρουαρίουτου έτους 2018,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  14:30   (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
    
                                              ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1.       
Εισήγηση για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου  Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.

2.       
Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.

3.       
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν.4412/16.

4.       
Παράταση  έργου “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ  Εξαπλατάνου”5.       
Παράταση έργου “Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αριδαίας”.

6.       
Παράταση έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Κωνσταντίας, Μηλιάς του Δήμου  Αλμωπίας”.

7.       
Παράταση έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Βορειοδυτικού άξονα (Πρόμαχοι, Πιπεριά) του Δήμου Αλμωπίας”.

8.       
Διαβίβαση εγγράφων για την λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς, για διαμόρφωση δρόμου σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Λουτρακίου από τον κ. Πασόη Κωνσταντίνο.

9.       
Λήψη απόφασης αναφορικά με την ΚΛΗΣΗ του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για παράσταση του Δήμου Αλμωπίας στις 9  Μαΐου 2018 στο Α΄ Πενταμελές Εφετείο Αθηνών.

10.  
Συμπληρωματική εισήγηση για παράσταση του Δήμου στην με αριθμ. 118/2014 αγωγή -16/2018  ΚΛΗΣΗ.

11.  
Λήψη απόφασης παράστασης ή μη παράστασης του Δήμου στην ΕΦΕΣΗ  που εκδικάζεται στις 10-05-2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας.

12.  
 Λήψη απόφασης  για την Παράσταση του Δήμου στην με αριθμ. 251/2017 Αγωγή, που εκδικάζεται στις 17-05-2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας.  

13.  
Ανάθεση πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου σε δικάσιμο, στις 15/02/2018, στο Μονομελές Πρωτοδικείο  ΄Εδεσσας,  για υπόθεση διοικητικής αποβολής.  

14.  
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας για το υποέργο 3 “Τεχνική βοήθεια” της Πράξης «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού».


15.  
΄Εγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας (Αριθμ. Διακήρυξης 32028/01-12-2017), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

 Εσωτερική  Διανομή:
- Πρωτόκολλο - αρχείο
-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων
-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών
-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
-Γραφείο Δημάρχου
-Πρ/μενο Τεχνικών Υπηρεσιών
-Πρ/μενο Οικονομικών Υπηρεσιών
-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more