Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020

Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020, στις 10.00 π.μ., διά περιφοράς, κατ’ εφαρμογή: 1) των διατάξεων του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2) της υπ' αριθμ. 169/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Σύστασης και Εκλογής Μελών των Επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ, 3) της εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 4) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.

            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης πράξεων ενταγμένων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 της Π.Ε. Ημαθίας
Εισηγητής:
Νεστορόπουλος   Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 2ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την  επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 της μελέτης «Ολοκλήρωση-Επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης (Οδική ασφάλεια, σήμανση, απαλλοτριώσεις) Τμήμα Σταυροχώρι-Δροσάτο», προϋπολογισμού 409.200,00 € (με ΦΠΑ) 2019ΜΠ90800009 / ΣΑΜ 908
Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.


Θέμα 3ο:
Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου, με απευθείας ανάθεση  (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016), για την μελέτη για την «Τακτοποίηση κτιρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης για ενημέρωση φακέλων» ύψους 24.800,00€ (με ΦΠΑ), ”, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Χρηματοδότηση: 2135ΘΕΣ002ΚΑΠ20 «Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2020

Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο:
Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου, με απευθείας ανάθεση  (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016), για την μελέτη για την «Τοπογραφικά διαγράμματα των οικοπέδων όπου εντάσσονται τα κτίρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης για ενημέρωση φακέλων» ύψους 24.800,00€ (με ΦΠΑ), ”, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Χρηματοδότηση: 2135ΘΕΣ003ΚΑΠ20 του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2020
Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.

Θέμα 5ο:
Έγκριση σύναψης Νέας Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Π.Ε. Ημαθίας  και του Δήμου Η.Π. Νάουσας

Εισηγητής:
Νεστορόπουλος   Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 6ο:
Έγκριση της πρότασης κατάρτισης δικαστικού συμβιβασμού, με την εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

Εισηγητής:
Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας

Θέμα 7ο:
Ορισμός Μελών Επιτροπής του Ν.2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α/05.08.1999) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητής:
Τζηρίτης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 8ο:
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής:
Νεστορόπουλος   Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 9ο:
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητής:
Τζηρίτης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου