Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Η Αναπτυξιακή Πέλλας θα προσλάβει συνεργάτες

Αποτέλεσμα εικόνας για Αναπτυξιακή Πέλλας
Πρόσκληση
για εγγραφή ενδιαφερομένων στο μητρώο μελετητών της
Ο.Τ.Δ. της ΑΝ.ΠΕ.

  H ΟΤΔ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.) στα πλαίσια του προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων-CLLD/LEADER –Μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, με την υπ. αριθμ. 284/06.09.2017 απόφαση, προχωρά στη δημιουργία μητρώου μελετητών / μελετητικών γραφείων με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των υποψήφιων δικαιούχων για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω τοπικού προγράμματος.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους μελετητές / μελετητικά γραφεία, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο σχετικό μητρώο της Ο.Τ.Δ. της ΑΝ.ΠΕ, να υποβάλουν, σχετική αίτηση στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.) έως 02/10/2017 και ώρα 14:30 στο κεντρικό πρωτόκολλο της εταιρίας: κα. Πετσινάρη Αναστασία και κα. Ζάχου Άννα, οδός Σακελλαροπούλου 14 - Έδεσσα, τηλέφωνο 2381024858, φαξ 2381023181 και  e-mail: anpe@otenet.gr
Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΠΕ. (www.anpe.gr) και μπορεί να παραδοθεί αυτοπροσώπως  ή να  αποσταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά.

Συνημμένα:
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
                                                                               Για την ΑΝ.ΠΕ.
                                               


                                                                                        Η Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                          ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ


 Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. – (ΑΝ.ΠΕ), σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 284/06-09-2017 Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.),
ανακοινώνει
ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του «Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020 (2023)» και ειδικότερα μέχρι 30/06/2019  με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του (31/12/2023), με :
·          (1) Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ (κωδικός 1) και
·          (1) Γεωτεχνικό ΠΕ ή ΤΕ (κωδικός 2)
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα γραφεία της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.– (ΑΝ.ΠΕ.) και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (μπορεί να δοθεί αυτοπροσώπως ή να αποσταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) στα γραφεία της ΑΝ.ΠΕ. στην Έδεσσα, οδός Σακελλαροπούλου 14 & Φιλελλήνων γωνία, 58200, 1ος όροφος, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι τη Παρασκευή 13/10/2017 και ώρα 14:30.
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020 (2023)» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. 
Υπεύθυνες για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ.κ.  Πετσινάρη Αναστασία και Ζάχου Άννα,  οδός Σακελλαροπούλου 14 & Φιλελλήνων γωνία- Έδεσσα, τηλέφωνο 2381024858, fax 2381023181 και  e-mail: anpe@otenet.gr
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΠΕ. (www.anpe.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΑΝ.ΠΕ.

Αριθμός Προκήρυξης 1/2017                                    Έδεσσα, 13/09/2017
                                                                   Για την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή
                                                                                     Α.Ε.  Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)
                                                                    tom:0cm;margin-left:-17.0pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto'> 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου