Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Κινδυνεύει με στάση πληρωμών ο Δήμος Έδεσσας αν χάσει το δικαστήριο με την ΕΣΤΙΑ Α.Ε.

 


Αποκλειστικό


 

 

Πιο κοντά από ποτέ στην πτώχευση θα φτάσει ο Δήμος Έδεσσας ως νομικό πρόσωπο αν τελικώς η δικαστική διένεξη που έχει με την εταιρία ΕΣΤΙΑ Α.Ε. δεν τον δικαιώσει. Το θέμα ήρθε εκ νέου στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου που έγινε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης. Εκεί λοιπόν πάρθηκε απόφαση να ορισθεί δικηγόρος για την κατάθεση πρόσθετών λόγων επί της αίτησης αναίρεσης του Δήμου Έδεσσας κατά της ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε.  Το θέμα βέβαια νωρίτερα είχε ψηφιστεί από την οικονομική επιτροπή και στη συνέχεια ήρθε στο Δημοτικό συμβούλιο Έδεσσας προς έγκριση.

Κατά τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Έδεσσας  Ο Πρόεδρος της  και Δήμαρχος Δημήτρης Γιάννου, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής : Σας θυμίζω πως κατά της με αριθμ. 1950/2018 τελεσίδικης απόφασης του Δ΄ Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης ο Δήμος μας άσκησε αίτηση αναίρεσης. Επειδή για τον χειρισμό της υπόθεσης αυτής θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και απαραίτητη η συνδρομή στη νομική υπηρεσία του Δήμου ειδικής γνώσης και εμπειρίας συναφών θεμάτων, λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος για το Δήμο, καθόσον υφίσταται ζήτημα μεγάλης οικονομικής επιβάρυνσης αυτού από τις αξιώσεις της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δεδομένο πως η έκβαση της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως θα επηρεάσει, λόγω συνάφειας των πραγματικών περιστατικών, και την κρίση του Δικαστηρίου επί 5 της με αρ. καταθ. 51/2019 αγωγής της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του Δήμου Έδεσσας, που κατατέθηκε την 01-04-2019 ενώπιον του Πρωτοδικείου Έδεσσας και με την οποία η ενάγουσα Εταιρεία ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλλει υπέρογκες χρηματικές αποζημιώσεις. Με την παρούσα εισηγούμαι τον διορισμό του δικηγόρου Αθηνών και δικηγόρου της Κ.Ε.Δ.Ε., Πάνου Ζυγούρη για την άσκηση πρόσθετων λόγων επί της αίτησης αναίρεσης και την παράσταση και κατάθεση προτάσεων κατά την συζήτηση της αίτησης αναίρεσης και δια της παρούσας σας ενημερώνω για την από 29.05.2020 προσφορά του, η οποία έχει ως εξής: «Δια της παρούσας εγγράφου προσφοράς μου, σας ενημερώνω ότι το κόστος για τη σύνταξη και κατάθεση προσθέτων λόγων προς υποστήριξη και περαιτέρω επίρρωση της επί της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) 2688/2019 αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου που κατατέθηκε την 24-09-2019 ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά

 α) της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) της Αικατερίνης Χατζηγρηγορίου, για την αναίρεση της υπ’ αρ. 1950/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Δ’ Τμ): Λαμβάνοντας υπόψη:

 · την απαιτούμενη για τον χειρισμό της υπόθεσης επιστημονική εργασία,

 · την ειδική γνώση και εμπειρία μου επί συναφών θεμάτων, την οποία απέκτησα δια της πολυετούς ενασχόλησής μου με τα ζητήματα των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, τόσο σε δικαστηριακό επίπεδο ως νομικός σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ε. όσο και σε θεωρητικό-επιστημονικό επίπεδο ως συγγραφέας του δίτομου έργου «Ερμηνεία Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν.3463/2006» καθώς και του επίσης δίτομου έργου «Ερμηνεία Καλλικράτη Ν.3852/2010»

· τον απαιτούμενο προς ανάλωση χρόνο αντιμετώπισης της υπόθεσης,

· τη σπουδαιότητα του ζητήματος για το Δήμο καθόσον υφίσταται ζήτημα μεγάλης οικονομικής επιβάρυνσης αυτού από τις αξιώσεις της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

 · το γεγονός ότι η έκβαση της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως θα επηρεάσει (λόγω συνάφειας των πραγματικών περιστατικών) και την κρίση του Δικαστηρίου επί της με αρ. καταθ. 51/2019 αγωγής της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του Δήμου Έδεσσας που κατατέθηκε την 01-04-2019 ενώπιον του Πρωτοδικείου Έδεσσας και με την οποία η ενάγουσα Εταιρεία ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλλει υπέρογκες χρηματικές αποζημιώσεις

(ήτοι α) το ποσό των 565.198,14 ευρώ (πλέον 6 νομίμων τόκων και προσαυξήσεων από την επίδοση της αρ. 554/2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. της ΔΥΟ),

β) το ποσό των 900.000,00 ευρώ το οποίο αποτελούσε την καταβληθείσα προς την Εταιρεία επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο για επενδυτικούς σκοπούς προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους από την καταβολή ήτοι την 06-07-2010,

γ) το ποσό των 4.133.455,95 ευρώ ως διαφυγόντα κέρδη που η εταιρεία πιθανολογεί ότι θα αποκόμιζε το 2ο εξάμηνο έτους 2012, για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, για το 1ο εξάμηνο έτους 2019 νομιμοτόκως,

δ) το ποσό των 51.960,02 ευρώ ως μηνιαία αποζημίωση από την άσκηση της επίδικης αγωγής,

ε) να υποχρεωθεί ο Δήμος στη μείωση του καταβαλλόμενου σήμερα μισθώματος ποσού 3.504,70 μηνιαίως στο ποσό των 800,00 μηνιαίως.).

 Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η κατάθεση προσθέτων λόγων επί της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου προς περαιτέρω υποστήριξη και θεμελίωση των προβαλλόμενων λόγων και για την προβολή νέων ισχυρισμών.

Ο Επικεφαλής της Ενωτικής Δράσης Αντώνιος Ρυσάφης  ψήφισε  παρών δεδομένου ότι έχει ζητήσει πολλές φορές κρίσιμα έγγραφα που δεν του έχουν δοθεί μέχρι σήμερα και το περίεργο είναι ότι δεν τα έχουν και οι Νομικοί που χειρίστηκαν την 7 υπόθεση. Συνεπώς δε μπορεί να εκτιμήσει τον χειρισμό της υπόθεσης και την αναγκαιότητα πρόσληψης ή μη πρόσθετου δικηγόρου.  Σύμφωνα λοιπόν με τις διεκδικήσεις της εταιρίας, αν αυτές ευδοκιμήσουν μπορούν να φτάσουν συνολικά μέχρι του ποσού των 4,8 περίπου  εκατομμυρίων ευρώ που επί της ουσίας θα σημάνει και την ουσιαστική πτώχευση του καθώς αυτά τα χρήματα είναι αδύνατον να μπορέσουν να βρεθούν. Άλλωστε η εταιρία αν δικαιωθεί θα μπορεί να κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις σε λογαριασμούς του Δήμου και έτσι θα προκληθεί στάση πληρωμών.  Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν υπέρ για τον ορισμό δικηγόρου για την κατάθεση πρόσθετων λόγων  οι παρατάξεις των κων Γιάννου και Τσεπκεντζή ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης, Ιγνάτιος Κετσιτζίδης, Ελένη Κίοτσου και Ευτυχία Ταμβίσκου δεν συμμετείχαν στον καταρτισμό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος). Η απόφαση θεωρείται ομόφωνη με βάση τον Κλεισθένη.

 

Η Υπόθεση

Έχει σημασία να δούμε το ιστορικό του θέματος. Ο Δήμος Έδεσσας το  2012 κινήθηκε νομικά καταθέτοντας διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων του Μονομελούς Πλημ. Έδεσσας κατά της ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε. Ο Δήμος Έδεσσας ζητούσε η εταιρία να αποδώσει στον Δήμο Έδεσσας τη χρήση του μισθίου ακινήτου,  που ανήκει στον Δήμο , για την χρήση ξενοδοχειακής μονάδας Εστία έκτασης 9.110 τ.μ. που  είχε εκμισθώσει ο Δήμος  επί θητείας Γιάννη Σόντρα, το 2008, με σκοπό την ολοκλήρωση κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας. Η εταιρία σύμφωνα με τον Δήμο δεν είχε καταβάλει μισθώματα από  από 12-10-2008 μέχρι 30-06-2012, συνολικής αξίας  142.656,55 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων μέχρι εξοφλήσεως. Η εταιρία ΕΣΤΙΑ Α.Ε. δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και άσκησε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής του Δήμου Έδεσσας. Το κακό για τον Δήμο Έδεσσας είναι ότι το δικαστήριο δέχθηκε τους ισχυρισμούς της ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε. καθώς έκρινε τον Δήμο Έδεσσας δικονομικά απόντα.  Επί της ουσίας ακυρώθηκε η διαταγή πληρωμής του Δήμου Έδεσσας για τα μίσθια. Πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.

 

Το ιστορικό

Το Εργοστάσιο ΕΣΤΙΑ Α.Ε ήταν μια πρότυπη βιομηχανική μονάδα παραγωγής βάμβακος και σπάγκων με έδρα την Έδεσσα και ένα από τα σημαντικότερα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας της Ελλάδας. Η τότε βιομηχανική επιχείριση χωριζόταν σε δυο μονάδες παραγωγής. Η πρώτη (Κάτω Εστία) βρισκόταν στον κάμπο της Έδεσσας ("Λόγγος") σε απόσταση 800 μ. περίπου από το πάρκο των καταρρακτών, και η δεύτερη και μεγαλύτερη (Άνω Εστία) δίπλα στο πάρκο των Καταρρακτών. Ιδρύθηκε από την εταιρεία "Ένωσις Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΕΣΤΙΑ Α.Ε.

Η "Κάτω Εστία"

Το 1907 ιδρύεται το βαμβακοκλωστήριο από των " Ηρακλή Χατζηδημούλα, το οποίο κτίσθηκε στη θέση Άγιος Λουκάς ή Κάτω Γκουραντζού, ύστερα από άδεια που δόθηκε με το 273 Σουλτανικό (φιρμάνι) , το οποίο εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 25-8-1907. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του εργοστασίου βρίσκονται στην άκρη ενός ποταμού.Κυρίαρχη θέση κατέχει ο επιμήκης ορθογώνιος όγκος του χώρου παραγωγής,ο οποίος σήμερα εμφανίζεται αλλοιωμένος μετά από μεταγενέστερες επεμβάσεις.

Μικρότερα κτίσματα, ελεύθερα στο χώρο του εργοστασίου, στεγάζουν τα γραφεία και τους ξενώνες για τους εργάτες που δουλεύουν εκεί καθώς η επιστροφή στην πόλη ήταν εκείνα τα χρόνια δύσκολη.Στον αρχικό εξοπλισμό του κλωστηρίου αποτελούσαν 7 κλώστριες, ενώ το σύστημα υδροκίνησης διέθετε 2.800 ατράκτους. Το 1914 οι κλώστριες γίνονται 15 και οι άτρακτοι 6.000. Όλα τα μηχανήματα είναι του αγγλικού οίκου Howard & Bullough Ltd.

Η "Άνω Εστία"

Αργότερα αφού η παραγωγή αυξήθηκε και η ζήτηση μεγάλωσε η εταιρεία αποφάσισε την ανέγερση μιας ακόμη εργοστασιακής μονάδας αυτή τη φορά στην ακρόπολη της Έδεσσας δίπλα στο πάρκο των Καταρρακτών. Η κίνηση του εργοστασίου αυτού γινόταν με ρεύμα που παρήγαγε η Κάτω Εστία. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις οργανώνονται γύρω από το διώροφο επιμήκη ορθογώνιο όγκο του κλωστηρίου - υφαντηρίου που ενσωματώνεται στην κλίση του εδάφους και δημιουργεί δύο επίπεδα ανάπτυξης του εργοστασίου. Στο ισόγειο (α΄επίπεδο), οργανώνεται το υφαντήριο, ενώ στον όροφο (ισόγειο για το β' επίπεδο), το κλωστήριο και η προετοιμασία για το υφαντήριο. Δίπλα στον κύριο αυτόν όγκο του εργοστασίου βρίσκεται το λεβητοστάσιο, δυο σωλήνες έδιναν θέρμανση και υγρασία στο υφαντήριο, αλλά ο λέβητας χρησίμευε κύρια για την παροχή ατμού (αρχικά υπόγεια).

Το εργοστάσιο είχε δύο εξωτερικές εισόδους, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και στα δυο επίπεδα ανάπτυξης του. Τα παλιά γραφεία βρίσκονταν στο β' επίπεδο του εργοστασίου, δίπλα στην κύρια είσοδο. Αργότερα τα γραφεία στεγάστηκαν σε νέο κτίσμα από μπετόν που κτίσθηκε σε μικρή απόσταση από αυτά. Το εργοστάσιο αυτό παρήγαγε δίμιτο, φανέλλα (άσπρη) και κάμποτο. Τον μηχανικό του εξοπλισμό τον αποτελούσαν 7 πάγκοι (κλώστριες), ενώ του υφαντήριου 114 αργαλειοί αγγλικού τύπου DikinsonHatersley και Hakey. Στη συνέχεια όλος ο εξοπλισμός πουλήθηκε στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ και αντικαταστάθηκαν με πιο σύγχρονους.

Παρακμή 1947-1956

Στη συνέχεια το εργοστάσιο εξελίσσεται από τα καλύτερα της πόλης, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου όπως και όλες οι άλλες βιομηχανίες της πόλης, αλλά μετά από διαφωνίες μετόχων και της καταστροφικής πυρκαγιάς της Βιομηχανίας το 1956 η εταιρεία χρεοκοπεί και οι μονάδες βάζουν λουκέτο. Ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο σχεδόν όλα τα εργοστάσια έκλεισαν αφήνοντας στον δρόμο 2.000 εργάτες που οι οποίοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στην Γερμανία για δουλειά.

Αξιοποίηση

Στις αρχές του 2000 το "Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάδειξης των Καταρρακτών" συμπεριλάμβανε την μία από τις δυο μονάδες (Άνω Εστία) για μετατροπή του χώρου σε χώρο συνεδριάσεων. Όμως λόγο έλλειψης χρημάτων και αναγκαστικής απένταξης από το πρόγραμμα άφησε το κτήριο να ρημάζει ακόμη. Το 2010 εντάχθηκε στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων με χορηγό όμως ιδιώτη για την δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας. Αντιμετωπίζει όμως πολλά προβλήματα ακόμη και σήμερα ενώ η υπόθεση όπως προαναφέραμε βρίσκεται στα δικαστήρια

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more